ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXVIII SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 15 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8

 

Planowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Nowogródek Pomorski za rok 2020
 7. Projekty uchwał:
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski wotum zaufania
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2020 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2020 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki nr 186/2 i garażu w Nowogródku Pomorskim
 12. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Nowogródku Pomorskim
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całościowego zwolnienia z odpłatności za usługi, jak również określenia trybu pobierania usługi
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu wyboru Sołtysa Sołectwa Karsko
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowogródek Pomorski na rok szkolny 2021/2022
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nowogródek Pomorski.
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nowogródek Pomorski.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowogródek Pomorski na 2021 rok
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części Gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn
 21. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 30/7 położonej w Kinicach na rzecz jej użytkownika wieczystego
 22. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogródek Pomorski na lata 2021 - 2023
 23. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Myśliborskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową
 24. Interpelacje i zapytania radnych
 25. Wolne wnioski i informacje
 26. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady
Gminy Nowogródek Pomorski
(-)
Marek Mariusz Pękacz

 

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)