Drukuj

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski jest dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej Gminy. Ustalenia Studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie stanowią jednak podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych.

STUDIUM GMINY

Obwiązujące Studium zostało uchwalone przez Radę Gminy Nowogródek Pomorski w dniu 24 stycznia 2014 r.  (Uchwała Nr XXVIII/168/14)

 

Schematy Studium
Schemat Nr 1 - Położenie Gminy na tle podziału administracyjnego kraju
Schemat Nr 2 - Podział Gminy na sołectwa
Schemat Nr 3 - Podział na obręby geodezyjne
Schemat Nr 4 - Struktura własności gruntów
Schemat Nr 5 - Warunki glebowe
Schemat Nr 6 - Surowce naturalne
Schemat Nr 7 - Tereny podmokłe
Schemat Nr 8 - Istniejący układ drogowy wg kategorii dróg
Schemat Nr 9 - Podstawowy układ drogowy Gminy
Schemat Nr 10 - System zaopatrzenia w wodę
Schemat Nr 11 - System odprowadzania ścieków komunalnych
Schemat Nr 12 - Wody powierzchniowe i melioracje
Schemat Nr 13 - System zaopatrzenia w energię elektryczną
Część graficzna Studium

Załącznik Nr 1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski - skala 1:10 000. (plik .png ok. 20MB)

link do e-mapy

 Zasięg Studium na mapie w serwisie Systemu Informacji Przestrzennej
Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.