O G Ł O S Z E N I E
RUL.6845.3.2021.AW

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim  działając   na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.   o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990  ze   zm.)   oraz  § 5  ust. 2 lit. d Zarządzenia Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Nr 9A/2019 z dnia 8.02.2019 r. w sprawie ustalenia zasad oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie gminnych nieruchomości lub ich części na okres do 3 lat i Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23  kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz najem znajdujących się na tych gruntach budynków stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski  podaje   do   publicznej   wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych  do dzierżawy:

Położenie nieruchomości         

Kinice

Określenie nieruchomości        

działka niezabudowana,

ŁIV, W-ŁIV i N

Nr działki                                 

30/64

Powierzchnia działki               

 1,5363 ha

Przeznaczenie  działki 

i  zagospodarowanie terenu    

usługi turystyczne - zabudowa rekreacji indywidualnej, symbol planu 2UTr oraz zieleń naturalna, symbol planu 3ZN

Księga wieczysta                       

KW Nr SZ1M/00030031/2

 Uzbrojenie

droga gruntowa

Okres dzierżawy                        

do 3 lat

Cel dzierżawy

rolny

Wysokość czynszu

730 zł  rocznie

 

Działka nr 30/64 w Kinicach przeznaczona jest do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski i na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Kinicach oraz na stronach internetowych www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl od dnia 23 czerwca 2021 r. do dnia 13 lipca 2021 r.