O G Ł O S Z E N I E
RUL.6845.2.2021.AW

 

Na podstawie art. art. 38  ust.  1 i  2  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.   o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze  zmianami) i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zmianami) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza: I przetarg  ustny  nieograniczony na dzierżawę niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana

Nr działki

340/2

Powierzchnia

0,76 ha

Księga wieczysta

KW  Nr  SZ1M/00040680/9

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp Gminy Nowogródek Pomorski – część tereny rolnicze, część obszary rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

grunt sklasyfikowany jako RIVa, RV i N,

teren  użytkowany rolniczo

Uzbrojenie

dostęp do drogi asfaltowej oraz gruntowej

Obciążenia

brak

Okres dzierżawy

10 lat,

Cel dzierżawy

rolny

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego

320 zł  rocznie

Wadium

60 zł

Terminy wnoszenia opłat

do 31 marca

Działka nr 340/2 w Nowogródku Pomorskim przeznaczona została do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się dnia 27.08.2021 r. o godz. 1000 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Nowogródku Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia  23.08.2021 r. do kasy tut. Urzędu.  Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszej wpłaty czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy dzierżawy dzierżawca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie przewidzianym dla płatności zobowiązań pieniężnych. Wydanie przedmiotu dzierżawy dodatkowo obciąża dzierżawcę. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem co najmniej 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia nieruchomości na inny cel lub przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

 

 Wywieszono na tablicach ogłoszeń od dnia 21.07.2021 r. do dnia 27.08.2021 r.

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim.
  3. Na stronach internetowych: www.bip.nowogrodekpomorski.pl  i  www.nowogrodekpomorski.pl