O G Ł O S Z E N I E
RUL.6845.8.2021.AW

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim  działając   na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.   o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990  ze   zm.)   oraz  § 11  ust. 3 pkt 10 Uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski Nr X/62/19 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5132) i Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23  kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz najem znajdujących się na tych gruntach budynków stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski  podaję   do   publicznej   wiadomości

w y k a z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych  do dzierżawy:

Położenie nieruchomości         

Nowogródek Pomorski

Określenie nieruchomości        

Nieruchomość zabudowana m.in. budynkiem garażu wolnostojącego

o powierzchni 15,8 m2

Nr działki                                

186/2

Powierzchnia działki               

0,16 ha

Część przeznaczona do dzierżawy

0,0050 ha

Przeznaczenie  działki  i  zagospodarowanie terenu    

brak planu,

teren  zagospodarowany

Księga wieczysta                       

KW Nr SZ1M/00032333/3

Obciążenia

brak

 Uzbrojenie

droga utwardzona

Okres dzierżawy                       

do 10 lat

Wywoławcza wysokość czynszu rocznie

150,00 zł

Część działki nr 186/2 w Nowogródku Pomorskim zabudowanej garażem przeznaczona jest do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski i na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorskim oraz na stronach internetowych www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl od dnia 25 sierpnia 2021 r. do dnia  15 września 2021 r.