O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.4.2020.AW

 

      Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Kinice

Określenie nieruchomości 

nieruchomość  niezabudowana, grunty oznaczone jako Bz

Nr działki

74

Powierzchnia

1,20  ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00041333/9

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu,  w  studium  uikzp  gminy -  obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

działka nie jest zagospodarowana w sposób trwały (dawne boisko sportowe)

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, w sąsiedztwie sieć elektroenergetyczna i wodociągowa.

Cena nieruchomości

105.700,00 zł.

      Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

      Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

       Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 8 listopada 2021 r.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Kinicach i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl  oraz www.nowogrodekpomorski.pl od 27 września 2021 r. do dnia 18 października 2021 r.