O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.4.2010.AW

 

Na podstawie art. 38  ust.  1 i  2  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zmianami) Wójt Gminy   Nowogródek  Pomorski ogłasza:    I    p r z e t a r g     u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Kinice

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana,

grunty oznaczone jako Bz

Nr działki

74

Powierzchnia

1,20 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00041333/9

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w suikzp gminy działka położona jest na obszarach uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

działka nie jest zagospodarowana w sposób trwały

 (dawne boisko sportowe)

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, w sąsiedztwie sieć elektroenergetyczna i wodociągowa

Cena wywoławcza

220.000,00 zł

Wadium

33.000,00 zł

Działka nr 74 w Kinicach przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Przetarg odbędzie się dnia 14.01.2022 r. o godz. 1100  w sali nr 1 Urzędu Gminy  Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 10.01.2022  r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS  O/Myślibórz  Nr 67835500090046889720000004, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 15.11.2021 r.                                

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Kinicach                         
  3. Na stronach internetowych: nowogrodekpomorski.plwww.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od  22.11.2021 r. do dnia 14.01.2022 r.