O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.3.2021.AW

 

Na podstawie art. 38  ust.  1 i  2 , art. 39 ust. 1   ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Wójt   Gminy   Nowogródek  Pomorski ogłasza:             I I   p r z e t a r g     u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski ul. Barlinecka 9

Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny Nr 4 o pow. 47,78 m2

Nr działki

454/11

Powierzchnia

0,1442 ha

Udział w działce

164/1000

Księga wieczysta

SZ1M/00030174/6

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

brak

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu, w studium uikzp  gminy -  obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

Teren zabudowany budynkiem wielorodzinnym w słabym stanie technicznym, lokal składa się z ganku, kuchni, dwóch pokoi oraz łazienki, pomieszczeń przynależnych brak

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, sieć energetyczna i wodociągowa

Cena wywoławcza

30.000,00 zł

Wadium

3.000,00 zł

Lokal nr 4 przy ul. Barlineckiej 9 wraz z udziałem  w działce nr 454/11 w Nowogródku Pomorskim przeznaczony jest do sprzedaży  w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I - 22.10.2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia  14.01.2022 r. o godz. 1000  w sali nr 2 Urzędu Gminy  Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia  10.01.2022 r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS  O/Myślibórz  Nr 67835500090046889720000004, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 30.11.2021 r.                               

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim                        
  3. Na stronach internetowych: nowogrodekpomorski.plwww.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od  06.12.2021  r. do dnia 14.01.2022 r.