O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.8.2021.AW

 

      Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Kinice

Opis nieruchomości 

nieruchomość  niezabudowana,

grunty oznaczone jako ŁIVb, w sąsiedztwie tereny leśne i jezioro Karskie Wielkie

Nr działki

30/48

Powierzchnia

0,11  ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00030031/2

Przeznaczenie nieruchomości

Zabudowa  rekreacji indywidualnej, symbol planu 1UTr (Uchwała Rady Gminy Nowogródek Pomorski Nr VI/31/15 z 30.04.2015 r. Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2327)

Sposób zagospodarowania

teren niezagospodarowany w sposób trwały, porośnięty roślinnością trawiastą.

Uzbrojenie działki

droga gruntowa

Cena nieruchomości

51.800,00 zł.

      Działka nr 30/49 w Kinicach przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

      Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

       Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 24 stycznia 2022 r.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Kinicach i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl  i www.nowogrodekpomorski.pl od 10 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.