O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.1.2021.AW

 

      Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski

Opis nieruchomości 

nieruchomość  niezabudowana,

grunty sklasyfikowany jako Bz, RIVb i Ws

Nr działki

296/4

Powierzchnia

0,29 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040678/2

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu,  w  studium  uikzp  gminy -  obszary rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym; grunty organiczne; strefa ochrony układów przestrzennych lub ich fragmentów.

Sposób zagospodarowania

teren użytkowana rolniczo – sad.

Uzbrojenie działki

droga gruntowa, w zasięgu dostęp do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej.

Cena nieruchomości

12.900,00 zł.

      Działka nr 296/4 obręb Nowogródek Pomorski przeznaczona jest do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz właścicieli przyległej nieruchomości o nr 296/1, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

      Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. W przypadku sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej istnieje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat.

       Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 24 stycznia  2022 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pom. i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl  oraz www.nowogrodekpomorski.pl od 10 grudnia    2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.