O G Ł O S Z E N I E
RUL.6845.11.2021.AW

 

Wójt Gminy  Nowogródek Pomorski  działając na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899  ze  zm.) oraz Zarządzenia  Nr  9A/2019 Wójta Gminy Nowogródek  Pomorski z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie gminnych  nieruchomości lub ich części na okres do 3 lat i Zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości oraz najem znajdujących się na tych gruntach budynków, stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski,  podaje do   publicznej   wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do dzierżawy:

Położenie nieruchomości         

Nowogródek Pomorski

Określenie nieruchomości        

działka niezabudowana,

 grunt sklasyfikowany jako RIVa

Nr działki                                 

336/2

Powierzchnia działki               

 0,12 ha

Przeznaczenie  działki  i  zagospodarowanie terenu    

w studium ukzp – tereny rolnicze, obszary uzupełnień zabudowy  produkcyjno-usługowej

Księga wieczysta                       

 Nr  SZ1M/00040676/8

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, w sąsiedztwie sieć elektryczna i wodociągowa

Okres dzierżawy                        

do 3 lat

Cel dzierżawy

rolny

Wywoławcza wysokość czynszu

60 zł rocznie

Osoby zainteresowane dzierżawą  nieruchomości umieszczonej w wykazie zobowiązane są do złożenia w określonym terminie oferty na  dzierżawę. Oferty dzierżawy w formie pisemnej należy składać w Urzędzie Gminy  Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15  do dnia 17.01.2022 r.  Oferta powinna zawierać, co najmniej:

  1. a) oznaczenie i powierzchnię nieruchomości;
  2. b) imię i nazwisko oraz adres oferenta (firmę i siedzibę), telefon kontaktowy;
  3. c) oferowaną wysokość stawki czynszu - zapis liczbowy i słowny stawki (jednoznacznie bez tzw. „przedziałów" i innych wariantów);
  4. d) datę i podpis oferenta.

Oferty dzierżawy nieruchomości składa się w sekretariacie Urzędu Gminy  Nowogródek Pomorski w godzinach pracy Urzędu. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie, na której umieszcza się napis: „Oferta dzierżawy – działka nr 336/2 w Nowogródku Pomorskim„. Wójtowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2022 r. o godz. 1100  w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, sala nr 2. Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża dzierżawcę. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski i na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorskim oraz na stronach internetowych www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl

od dnia 22 grudnia 2021 r. do dnia 12 stycznia 2022 r.