O G Ł O S Z E N I E
BRG.6850.1.2021.AW

 

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim  działając   na  podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami) podaje do publicznej   wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 

Położenie nieruchomości

Obręb i wieś  Nowogródek Pomorski

Obręb i wieś Karsko

Obręb i wieś Giżyn

Obręb i wieś Trzcinna

Określenie nieruchomości

Działka niezabudowana

Działka zabudowana

Działka niezabudowana

Działka zabudowana

Działka zabudowana

Nr działki

164/3

204/8

571

283

85

Powierzchnia działki

0,27

0,0039

0,11

0,04

0,3766

Część  przeznaczona do użyczenia

2 m2

1 m2

2 m2

1 m2

1 m2

Przeznaczenie  działki  i  zagospodarowanie terenu

Brak planu, w studium – istniejące  drogi publiczne

Brak planu, w studium – obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakt. wielofunkcyjnym

Brak planu, w studium – zadrzewienia, zakrzaczenia   (rondo, droga)

Brak planu, w studium – sala wiejska

Brak planu, w studium – sala wiejska

Księga wieczysta działki

KW Nr SZ1M/00041138/2

KW Nr SZ1M/00027744/9

KW Nr SZ1M/00041531/7

KW Nr SZ1M/00033053/3

KW Nr SZ1M/00035027/6

Uzbrojenie

droga asfaltowa

droga asfaltowa

droga asfaltowa

droga asfaltowa

Okres użyczenia

na czas nieoznaczony

Oddanie w użyczenie powyższych nieruchomości następuje na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Okręgowego w Szczecinie.  

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża biorącego w użyczenie.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorskim, Karsku, Giżynie i Trzcinnej i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl  oraz  www.nowogrodekpomorski.pl od dnia 22 grudnia 2021 r.  do dnia 12 stycznia 2022 r.