O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.4.2021.AW

 

Na podstawie art. 39  ust.  1   ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Wójt   Gminy   Nowogródek  Pomorski ogłasza:

 I I   p r z e t a r g     u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Trzcinna

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana,

grunt sklasyfikowany jako RIVb i RV

Nr działki

88/2

Powierzchnia

0,33 ha

Księga wieczysta

SZ1M/00040807/6

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości

brak

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu, w studium uikzp  gminy -  obszary rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

Teren niezagospodarowany, użytkowany rolniczo

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa (dawna 3), w zasięgu dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej

Cena wywoławcza

40.000,00 zł

Wadium

4.000,00 zł

Działka nr 88/2 w Trzcinnej przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.  Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 19.11.2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 04.02.2022 r. o godz. 1000  w sali nr 2 Urzędu Gminy  Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 31.01.2021  r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS  O/Myślibórz  Nr 67835500090046889720000004, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 27.12.2021 r.                               

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Trzcinnej
  3. Na stronach internetowych: nowogrodekpomorski.plwww.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od 30.12.2021  r. do dnia 04.02.2022 r.