Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe działające w gminie Nowogródek Pomorski

Towarzystwo Przyjaciół Karska i Okolic

Nazwa organizacji:

Towarzystwo Przyjaciół Karska i Okolic

Adres: ul. Pionierów 15/3, 74-305 Karsko
Status prawny: KRS: 254196
Przedstawiciele władz: Prezes: E. Mickiewicz
V-ce: S. Myszkowski
Sekretarz: M. Olszowy
Skarbnik: B. Piątek
Zakres działalności: Działanie na rzecz ogółu społeczności m.in. poprzez wyrównywanie szans dzieci i młodzieży wiejskiej,
 • podnoszenie poziomu edukacji mieszkańców,
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • rozwoju przedsiębiorczości,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

Nowogródzkie Stowarzyszenie Rodziców „Nasza Gromada”

Nazwa organizacji:

Nowogródzkie Stowarzyszenie Rodziców „Nasza Gromada”

Adres: ul. Boczna 8, 74-304 Nowogródek Pomorski
Status prawny: KRS: 402050
Przedstawiciele władz: Prezes: A. Andrukonis
V-ce: M. Klimaszewska
Sekretarz: M. Cieślińska
Skarbnik: M. Majewska
Zakres działalności:
 • Działania na rzecz polepszenia warunków wychowania dzieci i młodzieży

Nowogródzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Nazwa organizacji:

Nowogródzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Adres: Golin 1, 74-305 Karsko
Status prawny:  
Przedstawiciele władz: A. Tymecka – Styczeń
Zakres działalności:
 • wszechstronny rozwój Gminy Nowogródek Pomorski, upowszechnianie kultury, sportu i turystyki - aktywizacja oraz integracja przedstawicieli różnych pokoleń oraz byłych i obecnych mieszkańców gminy - budowanie pozytywnego wizerunku gminy i regionu
 • praca na rzecz edukacji i wychowania młodzieży
 • aktywność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców,
 • upowszechnianie wiedzy na temat historii gminy i regionu
 • popieranie lokalnej aktywności sportowej, artystycznej i edukacyjnej,
 • promocja gminy i regionu jako miejsc przyjaznych środowisku naturalnemu i atrakcyjnych turystycznie
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między społecznościami lokalnymi
 • inne działania mające na celu dobro społeczności lokalnej różnych pokoleń oraz byłych i obecnych mieszkańców miejscowości,

Fundacja Przyjaciele Czterech Łap

Nazwa organizacji:

Fundacja Przyjaciele Czterech Łap

Adres: Rokitno 2, 74-304 Nowogródek Pomorski
Status prawny: KRS: 319906
Przedstawiciele władz:

Prezes: J. Klimek
Członek: B. Eschenbrűcher
Członek: T. Witkowski

Zakres działalności:
 • niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
 • udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
 • wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
 • ochrona środowiska i ochrona zwierząt,
 • integracja społeczności lokalnej Rokitna i najbliższych okolic wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt,

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzcinnej

Nazwa organizacji:

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzcinnej


Zarejestrowane przy Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie
Adres: Rokitno 2, 74-304 Nowogródek Pomorski
Status prawny: KRS: 000056125
Przedstawiciele władz: Prezes: J. Klimek
Członek: B. Eschenbrűcher
Członek: T. Witkowski
Zakres działalności:
 • rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i ich produktywności i opłacalności produkcji rolnej, poprawy materialnego i kulturalnego poziomu życia członków kółek rolniczych i innych zrzeszonych w nim organizacji, a także ogół ludności rolniczej
 • pomoc zrzeszonym w nim organizacjom spółdzielczym i innym jednostkom gospodarczym kółek rolniczych w usprawnieniu obsługi produkcyjnej rolnictwa indywidualnego