Dziś jest: Poniedziałek 18 listopada 2019, imieniny: Anieli i Romana

Związek Gmin Dolnej Odry

KOMUNIKAT DOTYCZY

OBOWIĄZKU OZNAKOWANIA POJEMNIKÓW

 

Zgodnie z §1 pkt 1 uchwały Nr 2/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu wprowadzenia obowiązku oznakowania pojemników
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 roku, poz. 866)
właściciel nieruchomości jest zobowiązany oznakować pojemniki w których gromadzone są odpady.

OZNAKOWANIE polega na trwałym i widocznym (na przedniej części pojemnika, nie na klapie) oznaczeniu pojemników adresem nieruchomości, do której przynależy pojemnik. Litery winne być drukowane i mieć wysokość minimum 10 cm.

Obowiązek oznakowania pojemników wejdzie w życie z dniem 21 lutego 2019r., przy czym pojemnik musi zostać oznakowany w terminie 3 miesięcy od wyżej wskazanej daty.

MASZ PYTANIA ZADZWOŃ LUB NAPISZ E-MAILA DO BIURA ZGDO:

tel./fax 914615088

+48 519 096 627

e-mail: biuro@zgdo.eu

 

 

 

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW - 2019 rok

Odpady selektywne

Odpady zmieszane

harmonogramy 2019 r. /pliki/nowogrodekpomorski/File/Harmonogram%202019%20gmina%20Nowogr%C3%B3dek%20Pomorski.pdf

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Gmina Nowogródek Pomorski 2019 rok

1/ Karlin, Karsko, Lipin, Sumiak, Ulejno…06.05.2019      21.10.2019

2/ Chocień, Rataje, Sołacz, Smolary, Smólsko, Somin, Trzcinna     07.05.2019      22.10.2019

3/ Giżyn, Golin, Ławin, Parzeńsko, Stawno…08.05.2019   23.10.2019

4/ Nowogródek Pomorski……………...…….09.05.2019    24.10.2019

5/ Kinice, Światki, Rokitno, Pachocino……...10.05.2019   25.10.2019

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW - 2018 rok

Odpady selektywne - 2018 r.

Odpady zmieszane - 2018 r.

Odpady wielkogabarytowe - 2018 r.

Harmonogramy do pobrania

Odpady selektywne i zmieszane 2018 r. /pliki/nowogrodekpomorski/File/Harmonogram%202018%20gmina%20Nowogr%C3%B3dek%20Pomorski.pdf

Odpady wielkogabarytowe 2018 r. /pliki/nowogrodekpomorski/File/Harmonogram%20odbioru%20odpad%C3%B3w%20wielkogabrytowych%20ZGDO%202018.pdf

 

 

 

Uwaga! Zmiany stawek opłat za odpady komunalne! Od dnia 01 października 2017 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

 - 15,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny;

- 21,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny.

podstawa prawna:

Uchwała nr 9/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 28/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW - 2017 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieszane 2017 /pliki/nowogrodekpomorski/File/%C5%9Bm_2017_1.png

Selektywne 2017 /pliki/nowogrodekpomorski/File/%C5%9Bm_2017_2.png

Gabaryty 2017 /pliki/nowogrodekpomorski/File/gabaryty_2017.png

 

 

KOMUNIKAT

Dotyczy odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z nieruchomości w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: drzwi, okna, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, RTV, armatura sanitarna, materace, dywany, kołdry, donice, duże elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz, stolarka budowlana, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach.

UWAGA! W czasie zbiórki nie będą odbierane:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak deski, belki, panele, płoty, płytki, gruz itp.,
 3. opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 4. odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,
 5. wełna mineralna, styropian budowlany (z ocieplenia budynków),
 6. części samochodowe (zderzaki, fotele, deski rozdzielcze etc.) wskazujące na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 7. odpady w ilościach lub rodzaju wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru umieszczone przed posesją, w miejscu widocznym przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

 

REGULMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY (ZGDO)

od 19.01.2016 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1.    Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego na terenie ZGDO, zwany dalej PSZOK określa szczegółowe funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego na terenie ZGDO.
2.    Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3.    Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2 Funkcjonowanie PSZOK

1.    PSZOK znajduje się w Gminie Chojna, na działce nr 6/2 w obrębie geodezyjnym Kaliska.
2.    PSZOK czynny jest przez cały rok, oprócz świąt i dni wolnych od pracy, w dniach:
•    czwartek – piątek w godzinach od 10:00 do 18:00
•    w soboty w godzinach od 10:00 do 15:00
3.    Istnieje możliwość czasowego zamknięcia PSZOK na czas odbioru odpadów z PSZOK.
4.    PSZOK jest oznakowany i zabezpieczony przed dostępem dla osób niepowołanych.
5.    Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniona obsługa PSZOK.
6.    Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin Dolnej Odry przyjmowane są nieodpłatnie, po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania i tożsamość dostarczającego odpady wraz z oświadczeniem część A, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 7 i 9 oraz § 4 ust. 6 i 7.
7.    W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, właściciel odpadów jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 i przekazania osobie transportującej odpady
8.    Osoba transportująca odpady na zlecenie, o której mowa w ust. 7, niebędąca jednocześnie właścicielem odpadów jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania i tożsamość wraz z oświadczeniem część B, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz oświadczeniem, o którym mowa w ustępie 7..
9.    Obsługujący PSZOK prowadzi rejestr przyjęcia odpadów.

§ 3 Zasady odbioru odpadów

1.    PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku.
2.    Przez nieruchomość zamieszkałą rozumie się nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a więc nieruchomość, na której człowiek bytuje stale, spożywa posiłki, przechowuje majątek.
3.    Przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach).
4.    Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
a)    papier i tektura, czasopisma, gazety, w tym opakowania,
b)    szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
c)    metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,
d)    odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
e)    meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f)    przeterminowane leki i opakowania po lekach,
g)    chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety,
h)    zużyte baterie i akumulatory,
i)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j)    wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
k)    zużyte opony, z zastrzeżeniem ust. 5 lit. c.
l)    odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie, w szczególności odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (na przykład pustaków, cegieł, dachówek, kafli i in.) oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu, cementu, z zastrzeżeniem ust. 5 lit. b.
5.    W PSZOK nie będą przyjmowane:
a)    zmieszane odpady komunalne,
b)    odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej.
c)    opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
d)    odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.
e)    odpady osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe
f)    wełna mineralna, styropian budowlany (np. z ocieplenia budynków)
g)    części samochodowe.
6.    Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4 Zasady udostępniania PSZOK mieszkańcom

1.    Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
2.    Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.
3.    Formularz zawiera datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod, wagę odpadu, dane mieszkańca zdającego odpady: imię i nazwisko, nr dowodu, adres zamieszkania (zgodny z adresem znajdującym się na dokumencie potwierdzającym miejsce zamieszkania i tożsamość dostarczającego odpady lub oświadczeniu).
4.    Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów.
5.    Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.
6.    W przypadku dostarczania odpadów od mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej(np. Spółdzielni, Wspólnoty) Zarządca/Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
z zastrzeżeniem ust. 7.
7.    W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, Zarząd/Zarządca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 i przekazania osobie transportującej odpady.
8.    Osoba transportująca odpady, o której mowa w ust. 7, jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania i tożsamość dostarczającego odpady wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 7.
9.    Odpady powinny być przywiezione w takiej formie i ilości, aby możliwe było swobodne przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpady bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
10.    Odpady pozostawione w PSZOK będą magazynowane w odpowiednich pojemnikach, kontenerach, paletach lub pomieszczeniach, zgodnie ze wskazaniem pracownika PSZOK i obowiązującym prawem.
11.    Obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku niepodania przez dostarczającego odpady swojego imienia i nazwiska oraz miejsca pochodzenia odpadów (adresu zamieszkania), nie okazania wymaganych dokumentów lub w sytuacji, gdy dostarczone odpady nie widnieją w wykazie lub, gdy ich przyjęcie mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
12.    W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną lub video.
13.    Na terenie PSZOK dzieci poniżej 14 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
14.    Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
a)    przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów komunalnych oraz sposobu poruszania się po PSZOK.
b)    bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie PSZOK, w tym niepalenia papierosów,
c)    zachowania wymogów bezpieczeństwa,
d)    zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń,
e)    stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

§ 5 Odpłatność

1.    PSZOK Chojna przyjmuje odpady selektywnie oddawane określone w § 3 ust. 2 nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzonej do Związku Gmin Dolnej Odry, z zastrzeżeniem ust. 2-13 niniejszego paragrafu.
2.    Odpady rozbiórkowe i budowlane, o których mowa w § 3 ust. 4 lit. l oddawane selektywnie są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości do 1000 kg/rok z gospodarstwa domowego.
3.    Zużyte opony, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 lit. c, są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości nie przekraczającej 8 sztuk/rok z gospodarstwa domowego.
4.    Wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, fluorescencyjne świetlówki i inne odpady zawierające rtęć są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 20 kg/rok z gospodarstwa domowego.
5.    Chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 10 kg(10 L)/rok
z gospodarstwa domowego.
6.    Baterie i akumulatory oddawane selektywnie są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 50 kg/rok z gospodarstwa domowego.
7.    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany nieodpłatnie w ramach uiszczonej. uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 100 kg/rok z gospodarstwa domowego, z zastrzeżeniem ust. 7a.
7a. Jeżeli dostarczony sprzęt elektryczny, elektroniczny stanowi spójną całość, a jego  waga przekracza 100 kg, np. zużyta pralka, lodówka, telewizor, jest on przyjmowany nieodpłatnie
w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 1 szt./rok z gospodarstwa domowego.
8.    Odpady wielkogabarytowe są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 400 kg/rok z gospodarstwa domowego.
9.    Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone są przyjmowane nieodpłatnie
w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 500 kg/rok z gospodarstwa domowego
10.    Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzonej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 100 kg/rok
z gospodarstwa domowego.
11.    Metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak są przyjmowane nieodpłatnie w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami odprowadzonej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 200 kg/rok z gospodarstwa domowego
12.    Papier i tektura, czasopisma, gazety, w tym opakowania są przyjmowane nieodpłatnie
w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzonej do Związku Gmin Dolnej Odry w ilości 150 kg/rok z gospodarstwa domowego
13.    W przypadku dostarczenia odpadów w ilości większej, niż określono w ust. 2 - 12, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych, jaki ZGDO ponosi za każdą tonę odpadów komunalnych zgromadzonych selektywnie na mocy umowy zawartej pomiędzy ZGDO,
a Wykonawcą wyłonionym w drodze zamówień publicznych obowiązującej w dniu oddania odpadów przez mieszkańca.
14.    W przypadku Wspólnot/Spółdzielni maksymalna ilość oddanych odpadów komunalnych do PSZOK nie może przekroczyć iloczynu wartości podanej w ust. 2- 12, oraz liczby gospodarstw domowych podanych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
15.    W przypadku dostarczenie odpadów w formie zmieszanej lub umieszczania odpadów w pojemnikach do nich nieprzeznaczonych, mieszkaniec jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK lub uiszczenia opłaty zgodnie z opłatą, o której mowa w punkcie 13 niniejszego paragrafu.

§ 6 Inne postanowienia

1.    Zasady korzystania z PSZOK dostępne są na stronie internetowej Związku Gmin Dolnej Odry pod adresem: www.zgdo.eu w Biuletynie Informacji Publicznej.
2.    Wszelkich informacji na temat PSZOK udziela pracownik Biura ZGDO pod numerem telefonu 91 461 50 88.
3.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

TERMINY  WYWOZU ODPADÓW

 Z TERENU GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI w 2016 r.:

Uwaga: Harmonogram może ulec zmianie. Obowiązuje do odwołania.

W dniu odbioru pojemniki powinny znajdować się w widocznym miejscu,

przed posesją, od godz. 6:00.

 1. ZMIESZANYCH

Lp.

Miejscowość

Styczeń

Luty  

Marzec

1.

Chocień

9, 20

3, 17

2, 16, 31

2

Giżyn

9, 20

3, 17

2, 16, 31

3

Golin

14, 28

11, 25

10, 24

4

Karlin

9, 20

3, 17

2, 16, 31

5

Karsko oprócz Pionierów 9-14

14, 28

11, 25

10, 24

5a

Karsko Pionierów 9-14

9, 20

3, 17

2, 16,31

6

Kinice

9, 20

3, 17

2, 16, 31

7

Ławin

14, 28

11, 25

10, 24

8

Nowogródek Pomorski

13, 27

10, 24

9, 23

9

Pachocino

9, 20

3, 17

2, 16, 31

10

Parzeńsko

14, 28

11, 25

10, 24

11

Rataje

9, 20

3, 17

2, 16, 31

12

Rokitno

9, 20

3, 17

2, 16, 31

13

Smolary

9, 20

3, 17

2, 16, 31

14

Smólsko

9, 20

3, 17

2, 16, 31

15

Sołacz

9, 20

3, 17

2, 16, 31

16

Somin

9, 20

3, 17

2, 16, 31

17

Stawno

14, 28

11, 25

10, 24

18

Sumiak

9, 20

3, 17

2, 16, 31

19

Świątki

13, 27

10, 24

9, 23

20

Trzcinna

13, 27

10, 24

9, 23

21

Ulejno

9, 20

3, 17

2, 16, 31

22

Lipin

9, 20

3, 17 2, 16, 31

 

 1. SELEKTYWNYCH /szkło, papier, tworzywa sztuczne/

15.01.2016r., 29.01.2016r., 12.02.2016r., 26.02.2016r., 11.03.2016r., 25.03.2016r.   – wszystkie miejscowości Gminy Nowogródek Pomorski.

 

 

 

Decyzją Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry  odwołana zostaje zbiórka odpadów wielkogabarytowych przewidziana na październik 2015 r.

            W razie konieczności wywozu wielkogabarytowych odpadów z Państwa posesji Wójt Gminy prosi o indywidualne zgłaszanie do Urzędu Gminy, pod nr tel. 957471891. W miarę możliwości nastąpi ich odebranie.

 

 

OŚWIADCZENIE - gospodarstwo domowe /pliki/nowogrodekpomorski/File/Za%C5%82_%201%20O%C5%9AWIADCZENIE%20-%20gosp_dom_PSZOK-1(1).doc

 

OŚWIADCZENIE Wspólnota/Spółdzielnia  /pliki/nowogrodekpomorski/File/Za%C5%82_%202%20O%C5%9AWIADCZENIE%20-%20wsp%C3%B3l_PSZOK(1).doc

 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - maj 2015 r.

GMINA NOWOGRÓDEK POMORSKI

LP.

miejscowość

data  wywozu

1

GOLIN

20-05-2015

2

KARSKO 

20-05-2015

3

ŁAWIN

20-05-2015

4

PARZEŃSKO

20-05-2015

5

STAWNO

20-05-2015

6

CHOCIEŃ

21-05-2015

7

GIŻYN

21-05-2015

8

KARLIN

21-05-2015

9

KINICE

21-05-2015

10

LIPIN

21-05-2015

11

PACHOCINO

21-05-2015

12

RATAJE

21-05-2015

13

ROKITNO

21-05-2015

14

SMOLARY

21-05-2015

15

SMÓLSKO

21-05-2015

16

SOŁACZ

21-05-2015

17

SOMIN

21-05-2015

18

SUMIAK

21-05-2015

19

ULEJNO

21-05-2015

20

NOWOGRÓDEK POMORSKI

22-05-2015

21

NOWOGRÓDEK POMORSKI / KOLONIA

22-05-2015

22

ŚWIĄTKI

22-05-2015

23

TRZCINNA

22-05-2015

 

Harmonogram odbioru odpadów - pobierz!

Uwaga!! Nowe stawki za odbiód odpadów komunalnych!

Od  1 marca 2015 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne:

 • Odpady segregowane – 11 zł od osoby
 • Odpady zmieszane – 17 zł od osoby

W przypadku gospodarstw powyżej 5 osób:

 • Odpady segregowane – 55 zł od gospodarstwa domowego
 • Odpady zmieszane – 85 zł od gospodarstwa domowego

 

Harmonogram wywozu odpadóe segregowanych - 2015 r. -  wszystkie miejscowości z terenu Gminy Nowogródek Pomorski:

– 2; 16; 30 styczeń

– 13; 27 luty

– 13; 27 marzec

– 10; 24 kwiecień

–  8; 22 maj

–  5; 19 czerwiec  

– 3; 17; 31 lipiec

 – 14; 28 sierpień

– 11; 25 wrzesień

– 9; 13 październik

– 6; 20 listopad

– 4; 18 grudzień

 

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych - 2015 r. - /pliki/nowogrodekpomorski/File/harmonogram%20Nowogr%C3%B3dek%20Pomorski(1).pdf

 

Harmonogram wywozu odpadów od lipca do grudnia 2014 r.

Harmonogram do pobrania (WORD)    /pliki/nowogrodekpomorski/File/TERMINY WYWOZU ODPADÓW lipiec - grudzień 2014(1).doc

Harmonogram do pobrania (PDF) /pliki/nowogrodekpomorski/File/TERMINY WYWOZU ODPADÓW lipiec - grudzień 2014(1).pdf

 

/pliki/nowogrodekpomorski/File/Harmonogram_ZGDO_2014_Nowogródek_A3(1).pdf

 

Harmonogram odbioru odpadów gabarytowych w 2014 r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POJEMNIKÓW NA ODPADY STAŁE

 

 

      Na terenie gminy Nowogródek Pomorski właściciele nieruchomości, które wyposażone są w pojemniki PGK Barlinek, w dalszym ciągu będą korzystali z tych pojemników, ponieważ zostały one kupione przez firmę REMONDIS od PGK.

      UWAGA!!!: W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ 4  MIESZKAŃ, POJEMNIKI MAŁE BĘDĄ STOPNIOWO WYMIENIANE NA WIĘKSZE-WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃ.

 

      Prosimy też mieszkańców, żeby nie zamykali i nie chowali pojemników, gdyż utrudnia to prawidłową dystrybucję pojemników. Przypominamy również  mieszkańcom o prawidłowym oznakowaniu budynków numerami domów, gdyż to również mocno hamuje prawidłowe dostarczanie pojemników.

 

 

dostępne dodatkowe numery telefonów

Związku Gmin Dolnej Odry

ul. Narciarska 57

 74-500 Chojna

 

726 602 908

609 602 908

 

 

KOMUNIKAT

ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY INFORMUJE:

OD DNIA 1 LIPCA 2013 ROKU ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY BĘDZIE REALIZOWAŁO KONSORCJUM FIRM „REMONDIS SZCZECIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ORAZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO – HANDLOWO – GASTRONOMICZNY „JUMAR” JULIAN MARUSZEWSKI.

Gminy: Boleszkowice, Chojna, Cedynia, Moryń, Widuchowa, obsługiwać będzie firma „JUMAR”.

Gminy: Banie, Bielice, Dolice, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Nowogródek Pomorski, Przelewice, Recz, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński – gmina wiejska, Warnice, obsługiwać będzie firma „REMONDIS”.

 

KONSORCJUM FIRM OBECNIE JEST W TRAKCIE REALIZACJI OPERACJI LOGISTYCZNEJ, ZWIĄZANEJ  

Z DOSTARCZENIEM DO MIESZKAŃCÓW POJEMNIKÓW I WORKÓW NA ODPADY.

ZE WZGLĘDU JEDNAK NA WIELKOŚĆ PRZEDSIĘZIĘCIA BARDZO PROSIMY MIESZKAŃCÓW ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY O ZACHOWANIE CIERPLIWOŚCI I WYROZUMIAŁOŚĆ.

KONSORCJUM FIRM DOTRZE DO KAŻDEJ ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI I DOSTARCZY POJEMNIKI I WORKI, JEDNAKŻE DO TEGO CZASU PROSIMY GROMADZIĆ ODPADY W POJEMNIKACH I WORKACH, KTÓRE OBECNIE PAŃSTWO POSIADACIE.

KONSORCJUM FIRM DO CZASU DOSTARCZENIA WŁASNYCH POJEMNIKÓW I WORKÓW, OZNACZONYCH LOGIEM FIRMY (JUMAR, REMONDIS), BĘDZIE ODBIERAŁO OD MIESZKAŃCÓW ODPADY KOMUNALNE ZGROMADZONE W INNYCH STANDARDOWYCH POJEMNIKACH ORAZ WORKACH.

O HARMONOGRAMIE ODBIORU ODPADÓW POWIADOMIMY PAŃSTWA W NAJBLIZSZYM CZASIE.

PRZYPOMINAMY O WNOSZENIU OPŁAT TYLKO NA OTRZYMANY INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY PODANY W HARMONOGRAMIE PŁATNOŚCI!!

WNIESIENIE OPŁATY NA INNY RACHUNEK BANKOWY (NP. SĄSIADA) BĘDZIE SKUTKOWAŁO TYM, ŻE WPŁATA ZOSTANIE ZAKSIĘGOWANA (PRZYPISANA) DO INNEGO PŁATNIKA (NP. SĄSIADA), GDYŻ SYSTEM INFORMATYCZNY BEDZIĘ PRZYPISYWAŁ PŁATNOŚCI AUTOMATYCZNIE, IDENTYFIKUJĄC WPŁACAJĄCEGO NIE PO DANYCH OSOBOWYCH (IMIĘ, NAZWISKO), TYLKO PO INDYWIDUALNYM NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO NA, KTÓRY DOKONANA ZOSTANIE WPŁATA.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, ŻE W TROSCE O ESTETYKĘ ORAZ ZACHOWANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY, ZARÓWNO PRZY ZBIÓRCE SELEKTYWNEJ JAK I PRZY ZBIÓRCE ZMIESZANEJ, BUDYNKI ZŁOŻONE  Z PIĘCIU I WIĘCEJ LOKALI BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO BUDYNKI WIELORODZINNE I ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISYAMI ZOSTANĄ WYPOSAŻONE W POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE I POJEMNIKI NA ODPADY SEGREGOWANE – W ZALEŻNOŚCI OD ZŁOŻONEJ DEKLARACJI.

NATOMIAST BUDYNKI, JEDNO-, DWU-, TRZY I CZTEROLOKALOWE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO BUDYNKI JEDNORODZINNE I BĘDĄ WYPOSAŻONE W POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE I WORKI NA ODPADY SEGREGOWANE – W ZALEŻNOŚCI OD ZŁOŻONEJ DEKLARACJI.

Od czego będzie zależała wysokość opłaty w nowym systemie gospodarowania odpadami?

Od 1 lipca 2013 r. w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Związek Gmin Dolnej Odry będzie odbierał od mieszkańców odpady komunalne, a w zamian mieszkańcy przekażą do Związku tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty zależy od tego, czy segregujemy śmieci (wtedy opłata jest niższa), a ponadto:

- na nieruchomościach zamieszkałych (czyli zwykłych gospodarstw domowych) opłata zależy od liczby OSÓB zamieszkujących nieruchomość;

- na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (czyli sklepy, biura, szkoły, itp.) opłata zależy od OBJĘTOŚCI wytworzonych odpadów.

 

Logicznym jest zatem, że obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

2) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Uwaga! W przypadku nieruchomości niezamieszkałych odbieranie odpadów opiera się na tej samej zasadzie, co dotychczas (wysokość opłaty zależy od ilości odpadów). Za to w przypadku nieruchomości zamieszkałych mamy prawdziwą rewolucję – opłata nie zależy od ilości koszy, które wystawimy do odbioru przed posesję!Taki system ma zniechęcać mieszkańców do wożenia śmieci do lasu – „Po co mam wozić śmieci do lasu, skoro całość i tak odbierze ode mnie Związek Gmin?”

Po co składamy deklaracje?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ponoszona w takiej wysokości, jak wynika to ze złożonej deklaracji. Inaczej mówiąc, mieszkańcy sami zadeklarują, ile MIESIĘCZNIE zapłacą Związkowi za swoje odpady.

Uwaga! Związek może zweryfikować, czy mieszkańcy rzetelnie wypełnili deklarację.

Co to jest deklaracja?

Po pierwsze, dla nieruchomości zamieszkałych (czyli zwykłych gospodarstw domowych) deklaracja to, najprościej mówiąc, informacja, ile osób zamieszkuje na posesji. Dla nieruchomości niezamieszkałych (czyli np. sklepów) deklaracja to w zasadzie informacja, ile wytwarza się tam odpadów.

Po drugie, każda deklaracja to także oświadczenie, czy będziemy segregować odpady, czy też nie.

Uwaga! W deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych mnożymy ilość osóbprzez stawkę opłaty na mieszkańca (9 zł w przypadku segregacji lub 15 zł, gdy odpady nie będą segregowane). W deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych mnożymy ilość pojemnikówprzez odpowiednią stawkę.

Gdzie mogę znaleźć druki deklaracji?

Deklaracje dostępne są w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry, w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski www.nowogrodekpomorski.pl oraz Związku Gmin Dolnej Odry http://zgdo.eu/

Jaki jest termin na złożenie deklaracji i ile razy je składamy?

Termin składania deklaracji to 28 lutego 2013 r. Deklaracje składa się generalnie tylko raz, ale opłatę ponosi się CO MIESIĄC. Kolejną deklarację złożymy, jeśli doszło do zmiany danych – np. jeden z domowników wyjechał do pracy na kilka miesięcy lub urodziło się dziecko. Deklaracje będą składane na nowo również w przypadku ewentualnej zmiany stawek opłat.

Uwaga! W przypadku zmiany danych nową deklarację składa się w terminie 14 dni od daty powstania zmiany (również w terminie 14 dni od daty zamieszkania pierwszego mieszkańca).

Gdzie złożyć deklaracje?

Deklaracje składa się w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry. Adres siedziby związku:

Związek Gmin Dolnej Odry

ul. Jagiellońska 12

74-500 Chojna

Uwaga! Deklaracje można składać również w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski

Kiedy płacimy za odpady?

Termin uiszczenia pierwszej opłaty to 15 lipca 2013 r. Kolejne miesięczne opłaty winny być uiszczane do 15 dnia każdego miesiąca.

Uwaga! Opłatę ponosi się co miesiąc, a deklarację składa się zasadniczo tylko raz (patrz jednak wyżej).

Jak wypełnić deklarację dla nieruchomości zamieszkałych (tj. zwykłych gospodarstw domowych)?

Jeśli zobowiązujemy się segregować odpady-stawka wynosi 9 zł od osoby, jeśli nie – 15 zł od osoby.

Przykład

Na posesji A mieszkają 3 osoby i segregują odpady. Właściciel posesji zadeklaruje zatem wysokość opłaty miesięcznej 27 zł bo

3 osoby x 9 zł = 27 zł

Na posesji B mieszkają 2 osoby i nie segregują odpadów. Właściciel posesji zadeklaruje zatem wysokość opłaty miesięcznej 30 zł bo:

2 osoby x 15 zł = 30 zł

Uwaga! Nie ma znaczenia, czy osoba zamieszkująca posesja to dziecko czy osoba starsza. Aby policzyć opłatę za odpady bierzemy pod uwagę osoby ZAMIESZKUJĄCE posesję (a nie ZAMELDOWANE).

Instrukcję wypełnienia deklaracji „krok po kroku” znajdziecie Państwo poniżej.

Jak wypełnić deklarację dla nieruchomości niezamieszkałych (np. sklepu lub punktu usługowego)?

Istota jest następująca: w deklaracji mnożymy ilość pojemników na posesji przez stawkę. Im większy pojemnik, tym stawka jest wyższa. Jeśli zobowiązujemy się segregować odpady - stawki są korzystniejsze. Odbiór odpadów w nowym systemie będzie miał miejsce co 2 tygodnie, a zatem ustalając, jakiego pojemnika lub pojemników będziemy potrzebować, musimy wziąć ten fakt pod uwagę (np. jeśli dziś firma odbiera od sklepu standardowy kosz 110 litrów co tydzień, w nowym systemie sklep będzie potrzebował dwóch koszy po 110 litrów).

 

Przykład

W sklepie X o powierzchni 35 m2 wytwarza się 700 litrów odpadów miesięcznie, przy czym segreguje się odpady. Odbiór odpadów następuje co 2 tygodnie, a zatem właściciel musi dysponować pojemnikami i workami na przechowanie 350 litrów śmieci. Właściciel ma pojemnik 110 litrów i korzysta z worków, co wygląda następująco. Odpady segregowane trafiają do czterech worków po 60 l (jeden z nich na odpady biodegradowalne, drugi na tworzywa sztuczne, trzeci na kartony, czwarty na szkło). Pozostałe, niedające się wysegregować odpady trafiają do wspomnianego pojemnika 110 litrów.

Właściciel nieruchomości zadeklaruje zatem wysokość opłaty miesięcznej 34 zł bo

pojemnik na odpady niedające się posegregować 110 l – 18 zł

worek niebieski na papier 60 l – 4 zł

worek żółty na tworzywa sztuczne i metal 60 l – 4 zł

worek zielony na szkło 60 l – 4 zł

worek brązowy na odpady ulegające biodegradacji 60 l – 4 zł

Razem 34 zł

 

Uwaga! Właściciel nieruchomości niezamieszkałej wypełniając deklarację musi sprawdzić w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogródek Pomorski”, czy nie zaniżył deklarowanej objętości pojemników. W regulaminie znalazły się „normatywy”, ile przeciętny sklep, biuro lub restauracja tygodniowo produkuje odpadów. Gdyby nie ustalono normatywów, wszystkie odpady ze sklepów znalazłyby się zamiast w koszach przed sklepami - w pojemnikach właścicieli sklepów jako zwykłych mieszkańców (w koszach przed ich domami), od których Związek przecież odbierze odpad w każdej ilości (a właściciele sklepów zadeklarowaliby jedynie pojemniki 30-litrowe!).

Poniżej tygodniowe normatywy wynikające z regulaminu:

1) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i socjalnych, poza wymienionymi poniżej - 3 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 3 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

3) dla lokali handlowych – 5 l na każdy 1 m² powierzchni całkowitej lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal;

4) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal; dotyczy to także miejsc w tzw. „ogródkach”, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na punkt;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 10 l na każdego pracownika;

7) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, itp. – 20 l na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;

8) dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę;

9) dla budynków rekreacji indywidualnej, przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na budynek;

10) na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej, w parkach - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;

11) dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l.

W naszym przykładzie właściciel sklepu X pozostaje w zgodzie z regulaminem, bo

35 m2 powierzchni handlowej x 5 litrów/m2 = 175 litrów tygodniowo

Zgodnie z normą, sklepy o powierzchni 35 m2 nie powinny wykazać objętości mniejszej niż 700 litrów miesięcznie. Wobec faktu, że odbiór odpadów następuje co 2 tygodnie, powinny mieć pojemniki i worki przewidziane na 350 litrów odpadów.

 

DEKLARACJA DLA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH - WZÓR

deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - wzór

oświadczenie dla budynków wielolokalowych - wzór

oświadczenie dla lokali niezamieszkałych (w budynkach wielolokalowych) - wzór

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATYZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI do pobrania

JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ- INSTRUKCJA

 

 

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI do pobrania

 

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI do pobrania

BIP

bip

elektroniczny samorzad

PUP

LIDER

LIDER

WOK

Biblioteka

ANR

armir

policja

mikroporady

Kalendarz

  Listopad 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Licznik odwiedzin

1877398