Dziś jest: Sobota 18 stycznia 2020, imieniny: Piotra i Małgorzaty

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski

Wilki w naszym regionie!!

Zgłoszenie szkody wyrządzonej przez wilki na terenie województwa zachodniopomorskiego /pliki/nowogrodekpomorski/File/za%C5%82_%20nr%201%20ZG%C5%81OSZENIE%20SZKODY.pdf

Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek - wilk /pliki/nowogrodekpomorski/File/za%C5%82_%20nr%202%20Procedura%20post%C4%99powania%20w%20sytuacjach%20konfliktowych.pdf

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z uchwałą  nr  XXII/154/17 Rady Gminy  Nowogródek Pomorski z dnia 22 marca 2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017, poz.1823) informuję, że:

 Gmina Nowogródek Pomorski  pokryje 50% kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Nowogrodek Pomorski, w ilości 1 szt. rocznie w danym gospodarstwie domowym, na następujących zasadach:

a) zabiegi sterylizacji  lub kastracji  dofinansowywane są tylko tym właścicielom psów , którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie,

b) właściciel który chce poddać zabiegowi w ramach programu posiadane zwierzę, złoży do Wójta Gminy wniosek stanowiący załącznik nr 2 do programu, do pobrania -http://bip.nowogrodekpomorski.pl/pobierz/4455 lub w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski pokój nr 2.

c)  Zabiegi sterylizacji przeprowadzane będą  w mobilnym punkcie  ustawionym w Karsku przy remizie OSP , w terminie uzgodnionym z przychodnia weterynaryjną o czym właściciele zwierząt  ujętych w programie zostaną poinformowani,

d)Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii  50 % kosztów zabiegu po jego wykonaniu na podstawie wystawionego rachunku/faktury,

Koszty zabiegu:

  1. sterylizacja kotki           - 100 zł  brutto,  właściciel odpłatność   50 zł,
  2. kastracja kota                -   80 zł brutto,   właściciel odpłatność   40 zł,
  3. sterylizacja suki             - 200 zł brutto, właściciel odpłatność   100 zł,
  4. kastracja psa                   - 150 zł brutto, właściciel odpłatność    75 zł.

Na warunkach określonych w umowie z lekarzem weterynarii Gmina Nowogródek Pomorski zapłaci pozostałe 50 % kosztów zabiegu.

 Zabiegi kastracji albo sterylizacji nie będą wykonywane na zwierzętach, co do których istnieją przeciwwskazania do ich wykonania (z uwagi na stan zdrowia i/lub ich wiek).

 Liczba zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt będzie limitowana wielkością środków finansowych przeznaczanych na ten cel w budżecie na rok 2017 - liczy się data złożenia wniosku. Wnioski można składać tylko do końca września 2017 r.

Mieszkańcy, którzy chcieliby wysterylizować/wykastrować swojego psa, czy kota, a nie mają na to środków, mogą złożyć prośbę o sfinansowanie zabiegu przez Międzyorganizacyjny Ogólnopolski Program Sterylizacji i Kastracji. Wystarczy zadzwonić pod numer tel. 501 467 690.

W przypadku  zbyt małej ilości zgłoszonych zwierząt do zabiegów akcja może zostać odwołana.

Nowogródek Pomorski, dnia 15.09.2017 r.

 

UCHWAŁA NR  XXII/154/17

RADY GMINY  NOWOGRÓDEK POMORSKI

z dnia 22 marca 2017

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski

 

 

            Na podstawie art. 11a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856;  z 2014 r. poz. 1794  z 2015 r. poz. 266, z 2016, poz. 1605, 2102) uchwala się, co następuje:

 

            §1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski.

                                           

Rozdział 1.
CEL PROGRAMU I OGÓLNE ZAŁOŻENIA

§ 1. 1.Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej „programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy.

2. Program obejmuje kwestie dotyczące:

1) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmiania;

3) odławiania bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt lub innych miejscach wyznaczonych do czasowego przetrzymywania zwierząt;

5) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypiania ślepych miotów;

7) zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych;

8) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

9) edukacji mieszkańców gminy w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami;

10) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposobu wydatkowania tych środków.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o kotach wolno żyjących należy zrozumieć koty żyjące na wolności, w stanie dzikim, w otoczeniu człowieka.

 

Rozdział 2

REALIZACJA PROGRAMU

 

§2. Gmina Nowogródek Pomorski zawiera umowę ze schroniskiem na zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Nowogródek Pomorski, w tym na zapewnienie zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej (badań, szczepień, kwarantanny, wykonania zabiegu sterylizacji, kastracji i eutanazji zwierząt nieuleczalnie chorych).

§3. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, zapobiegają rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Kotami często opiekują się osoby działające społecznie, zapewniając im pokarm i uprzątając pozostawione przez nie zanieczyszczenia. Gmina wspierać będzie wymienione osoby, zakupując karmę dla kotów. Ponadto Gmina sfinansuje zabiegi sterylizacji albo kastracji oraz leczenie tych zwierząt.

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się na zgłoszenie interwencyjne

2. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący schronisko wymieniony § 2

3. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez podmiot z którym została zawarta umowa, Gmina Nowogródek Pomorski zleca wykonanie usługi odłowu innemu dostępnemu w danym czasie podmiotowi lub przeszkolonej osobie fizycznej w przypadku gdy, zwierzęta znajdują się w sytuacji zagrażającej  ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają mieszkańcom.

4. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, przed przewiezieniem do schroniska, może zostać powierzona organizacji pozarządowej, która zapewni zwierzętom pobyt w domach tymczasowych, gdzie będą miały zapewnioną opiekę weterynaryjną, jednocześnie aktywnie poszukując dla nich domów docelowych.

5. W przypadkach, gdy ustalenie właściciela lub pozyskanie nowego nie będzie możliwe, zwierzęta będą trafiały do schroniska prowadzonego przez podmiot wymieniony w § 2.

6. Gmina prowadzi ewidencję psów bezdomnych przekazywanych nowym właścicielom lub do schroniska.

7.W przypadkach ustalenia właściciela wszystkie koszty związane z wyłapaniem, transportem, umieszczeniem w schronisku właściciel zobowiązany jest zwrócić gminie.

8.Bezdomne, zaniedbane zwierzęta gospodarskie, po wyłapaniu będą umieszczane w wyznaczonym gospodarstwie rolnym, do czasu ustalenia dalszego postępowania z tymi    zwierzętami.

§ 5. W celu zapobiegania wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt podejmuje się następujące działania:

1) wykonywane będą zabiegi kastracji albo sterylizacji zwierząt w schronisku ;

2) zabiegi kastracji albo sterylizacji wykonywane będą również w przypadku zwierząt domowych przekazywanych w sytuacjach określonych w § 4 ust. 4;

3) wykonawcami zabiegów będą lekarze weterynarii świadczący usługi w tym zakresie, działający bezpośrednio na podstawie umowy zawartej z Gminą Nowogródek Pomorski lub pośrednio ze schroniskiem.

4) Gmina Nowogródek Pomorski pokryje 50% kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Nowogrodek Pomorski, w ilości 1 szt. rocznie w danym gospodarstwie domowym, na następujących zasadach:

a) zabiegi sterylizacji  lub kastracji  dofinansowywane są tylko tym właścicielom psów , którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie,

b) właściciel który chce poddać zabiegowi w ramach programu posiadane zwierzę, złoży do Wójta Gminy wniosek stanowiący załącznik nr 2 do programu,

c) Wójt  poinformuje właścicieli zwierząt  o ujęciu w programie wskazując  lekarza weterynarii, który zabieg przeprowadzi,

d) właściciel zwierzęcia indywidualnie umówi się z lekarzem weterynarii na termin wykonania zabiegu,

e) termin wykonania zabiegu nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty otrzymania pisma, o którym mowa  w ppkt.4 lit.c

f)Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii  50 % kosztów zabiegu po jego wykonaniu na podstawie wystawionego rachunku/faktury,

g) Na warunkach określonych w umowie Gmina, Nowogródek Pomorski zapłaci pozostałe 50 % kosztów zabiegu na podstawie wystawionego rachunku/fraktury,

5) Zabiegi kastracji albo sterylizacji nie będą wykonywane na zwierzętach, co do których istnieją przeciwwskazania do ich wykonania (z uwagi na stan zdrowia i/lub ich wiek).

6) Liczba zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt będzie limitowana wielkością środków finansowych przeznaczanych na ten cel w budżecie .

§ 6. 1 . W celu wykonania zadań Programu, Wójt Gminy Nowogródek Pomorski może podejmować współpracę z organizacjami pozarządowymi i opiekunami społecznymi, w szczególności w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt oraz prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących humanitarnego traktowania i ochrony zwierząt.

2. Informacja o zwierzętach oczekujących na adopcję oraz zwierzętach zagubionych lub znalezionych będzie prowadzona w formie plakatów, ulotek, a także zamieszczana będzie na stronie internetowej Urzędu ( www.nowogrodekpomorski.pl)  i schroniska lub organizacji pozarządowej.

3. Osoby zainteresowane adopcją zobowiązane są zapewnić psu należyte warunki bytowe, na podstawie zawartej umowy.

§ 7.  Decyzję w sprawie usypiania ślepych miotów podejmować będzie lekarz weterynarii świadczący usługi w tym zakresie, działający bezpośrednio na podstawie umowy zawartej z Gminą Nowogródek Pomorski lub pośrednio ze schroniskiem. Liczba zabiegów usypiania ślepych miotów będzie limitowana wielkością środków finansowych corocznie przeznaczanych na ten cel w budżecie Gminy.

 

§ 8.Wyznacza się niżej wymienione gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które zostały odebrane dotychczasowemu właścicielowi oraz które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały: - Rataje 8, gmina Nowogródek Pomorski.

§ 9. Gmina zawarła umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Stanisław Romanik w Nowogródku Pomorskim w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym, w związku z ich udziałem w zdarzeniach drogowych.

§ 10  1. W przypadku pojawienia się w terenie zabudowanym zwierzęcia innego niż gospodarskie lub domowe, Gmina w porozumieniu z Policją, lekarzem weterynarii i właściwym miejscowo kołem łowieckim, a w razie konieczności – Strażą Pożarną, podejmuje kroki w celu umożliwienia zwierzęciu powrotu do miejsca naturalnego bytowania.

2. Jeśli zwierzę, o którym mowa w ust. 1, nie jest w stanie samodzielnie wrócić do miejsca naturalnego bytowania, lekarz weterynarii poddaje zwierzę zabiegowi tymczasowego uśpienia w celu umożliwienia jego przewiezienia do naturalnego środowiska.

3. Jeśli zwierzę, o którym mowa w ust. 1 zagraża bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt domowych bądź gospodarskich, a nie ma możliwości dostarczenia zwierzęcia do miejsca naturalnego bytowania, zawiadamia się niezwłocznie dyżurującego lekarza weterynarii oraz łowczego właściwego miejscowo koła łowieckiego bądź inną osobę, uprawnioną do użycia broni palnej.

 

Rozdział 3

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 11. 1. Edukacja mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski będzie miała na celu uświadomienie potencjalnym i obecnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów, związanych z posiadaniem zwierzęcia oraz będzie służyła kształtowaniu zachowań ludzi w stosunku do zwierząt.

2. Działania edukacyjne dotyczyły będą m.in.:

- zachęcania właścicieli zwierząt (psów i kotów) do wykonywania zabiegów sterylizacji albo kastracji;

- informowania mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski o zwierzętach oczekujących na adopcję oraz o zwierzętach zagubionych lub znalezionych.

Rozdział 4

FINANSOWANIE PROGRAMU

 

§ 12. Wysokość środków finansowych przeznaczonych do realizacji Programu oraz sposób wydatkowania tych środków przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Marian Jaśkowiec

 

Załącznik nr 1 do 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

 terenie Gminy Nowogródek Pomorski

 

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób wydatkowania tych środków w 2017 roku.

Jednostka realizująca

Środki finansowe

[zł]

Zadania

Gmina

10.500,00

-odławianie i transport bezdomnych zwierząt

-zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom

-zapewnienie bezdomnym zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej

-zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

 

 

 

 

Gmina

3.000,00

 

 

-sterylizacja albo kastracja zwierząt na podstawie § 5 ust. 4

 

Gmina

 

 

1.500,00

 

 

-usypianie ślepych miotów w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt

-dokarmianie kotów

-działania informacyjno- edukacyjne

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  Marian Jaśkowiec

 

Załącznik nr 2 do 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

 terenie Gminy Nowogródek Pomorski

 

  

                                                                 Wniosek

O pokrycie części kosztów zabiegu weterynaryjnego kastracji lub sterylizacji , w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski”

 

1.Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia:

…………………………………………………………………………………...........

2. Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu:

………………………………………………………………………………………….

3. Gatunek zwierzęcia : pies , kot, maść, imię, płeć:

………………………………………………………………………………………….

4. Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu sterylizacji*/kastracji* w kwocie ……………….. zł ( słownie:………………………

…………………………………………………………………………………………)

5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z programem zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogródek Pomorski.

 

6. Oświadczam działając w imieniu własnym , na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101,poz. 926 ze zm.), że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji programu u opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski.

 

7. Dołączam dokument potwierdzający wykonanie szczepienia psa w kierunku wścieklizny.

 

 

…………………………………                                 …………………………………

Miejscowość ,data                                               Podpis właściciela zwierzęcia

                                                            

*Niepotrzebne skreślić

 Uchwała do pobrania /pliki/nowogrodekpomorski/File/uchwa%C5%82a%20nr%20XXII%20154%202017.pdf           

Załącznik nr 1 - do pobrania /pliki/nowogrodekpomorski/File/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%20uchwa%C5%82y%20nr%20XXII%20154%202017.pdf       

Załącznik nr 2 - wniosek do pobrania /pliki/nowogrodekpomorski/File/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20do%20uchwa%C5%82y%20nr%20XXII%20154%202017.pdf

 

 

                              

BIP

bip

elektroniczny samorzad

PUP

LIDER

LIDER

WOK

Biblioteka

ANR

armir

policja

mikroporady

Kalendarz

  Styczeń 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Licznik odwiedzin

1932531