Dziś jest: Poniedziałek 29 maja 2017, imieniny: Teodozji i Magdaleny

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski. PROJEKT

PROJEKT

                       

                                               Załącznik do Uchwały Nr ...................

                                               Rady Gminy  Nowogródek Pomorski

                                                           z dnia ….......................

 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski”.

 

Rozdział 1.
CEL PROGRAMU I OGÓLNE ZAŁOŻENIA

 

§ 1. 1.Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej „programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy.

2. Program obejmuje kwestie dotyczące:

1) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmiania;

3) odławiania bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt lub innych miejscach wyznaczonych do czasowego przetrzymywania zwierząt;

5) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypiania ślepych miotów;

7) zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych;

8) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

9) edukacji mieszkańców gminy w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami;

10) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposobu wydatkowania tych środków.

 

Rozdział 2

REALIZACJA PROGRAMU

§2. Gmina Nowogródek Pomorski zawiera umowę ze schroniskiem na zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Nowogródek Pomorski, w tym na zapewnienie zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej (badań, szczepień, kwarantanny, wykonania zabiegu sterylizacji, kastracji i eutanazji zwierząt nieuleczalnie chorych).

§3. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, zapobiegają rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Kotami często opiekują się osoby działające społecznie, zapewniając im pokarm i uprzątając pozostawione przez nie zanieczyszczenia. Gmina wspierać będzie wymienione osoby, zakupując karmę dla kotów. Ponadto Gmina sfinansuje zabiegi sterylizacji albo kastracji oraz leczenie tych zwierząt.

§ 4. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się na zgłoszenie interwencyjne

2. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez podmiot prowadzący schronisko wymieniony § 2 lub organizację pozarządową, której celem statutowym jest ochrona zwierząt, na podstawie umowy zawartej z Gminą Nowogródek Pomorski.

3. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez podmiot z którym została zawarta umowa, Gmina Nowogródek Pomorski zleca wykonanie usługi odłowu innemu dostępnemu w danym czasie podmiotowi lub przeszkolonej osobie fizycznej w przypadku gdy, zwierzęta znajdują się w sytuacji zagrażającej lub ich życiu lub zdrowiu lub zagrażają mieszkańcom.

4. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, przed przewiezieniem do schroniska, może zostać powierzona organizacji pozarządowej, która zapewni zwierzętom pobyt w domach tymczasowych, gdzie będą miały zapewnioną opiekę weterynaryjną, jednocześnie aktywnie poszukując dla nich domów docelowych.

5. W przypadkach, gdy ustalenie właściciela lub pozyskanie nowego nie będzie możliwe, zwierzęta będą trafiały do schroniska prowadzonego przez podmiot wymieniony w § 2.

6. Gmina prowadzi ewidencję psów bezdomnych przekazywanych nowym właścicielom lub do schroniska.

7.W przypadkach ustalenia właściciela wszystkie koszty związane z wyłapaniem, transportem, umieszczeniem w schronisku właściciel zobowiązany jest zwrócić gminie.

8.Bezdomne, zaniedbane zwierzęta gospodarskie, po wyłapaniu będą umieszczane w wyznaczonym gospodarstwie rolnym, do czasu ustalenia dalszego postępowania z tymi   zwierzętami.

§ 5. 1. W celu zapobiegania wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt wykonywane będą zabiegi kastracji albo sterylizacji zwierząt w schronisku .

2. Zabiegi kastracji albo sterylizacji wykonywane będą również w przypadku zwierząt domowych przekazywanych w przypadkach określonych w § 4 ust. 4.

3. Wykonawcami zabiegów będą lekarze weterynarii świadczący usługi w tym zakresie, działający bezpośrednio na podstawie umowy zawartej z Gminą Nowogródek Pomorski lub pośrednio ze schroniskiem.

4. Zabiegi kastracji albo sterylizacji nie będą wykonywane na zwierzętach, co do których istnieją przeciwwskazania do ich wykonania (z uwagi na stan zdrowia i/lub ich wiek).

5. Liczba zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt będzie limitowana wielkością środków finansowych przeznaczanych na ten cel w budżecie .

§ 6. 1 . W celu wykonania zadań Programu, Wójt Gminy Nowogródek Pomorski może podejmować współpracę z organizacjami pozarządowymi i opiekunami społecznymi, w szczególności w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt oraz prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących humanitarnego traktowania i ochrony zwierząt.

2. Informacja o zwierzętach oczekujących na adopcję oraz zwierzętach zagubionych lub znalezionych będzie prowadzona w formie plakatów, ulotek, a także zamieszczana będzie na stronie internetowej Urzędu i schroniska lub organizacji pozarządowej.

3. Osoby zainteresowane adopcją zobowiązane są zapewnić psu należyte warunki bytowe, na podstawie zawartej umowy.

§ 7. 1. Decyzję w sprawie usypiania ślepych miotów podejmować będzie lekarz weterynarii świadczący usługi w tym zakresie, działający bezpośrednio na podstawie umowy zawartej z Gminą Nowogródek Pomorski lub pośrednio ze schroniskiem. Liczba zabiegów usypiania ślepych miotów będzie limitowana wielkością środków finansowych corocznie przeznaczanych na ten cel w budżecie Gminy.

§ 8.Wyznacza się niżej wymienione gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które zostały odebrane dotychczasowemu właścicielowi oraz które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały: - Rataje 8, gmina Nowogródek Pomorski.

§ 9. Gmina zawarła umowę z Gabinetem Weterynaryjnym Stanisław Romanik w Nowogródku Pomorskim w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym, w związku z ich udziałem w zdarzeniach drogowych.

 

Rozdział 3

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 10. 1. Edukacja mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski będzie miała na celu uświadomienie potencjalnym i obecnym właścicielom zwierząt wszystkich aspektów, związanych z posiadaniem zwierzęcia oraz będzie służyła kształtowaniu zachowań ludzi w stosunku do zwierząt.

2. Działania edukacyjne dotyczyły będą m.in.:

- zachęcania właścicieli zwierząt (psów i kotów) do wykonywania zabiegów sterylizacji albo kastracji;

- informowania mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski o zwierzętach oczekujących na adopcję oraz o zwierzętach zagubionych lub znalezionych.

 

Rozdział 4

FINANSOWANIE PROGRAMU

 

§ 11. Wysokość środków finansowych przeznaczonych do realizacji Programu oraz sposób wydatkowania tych środków przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

 

                                                                        PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Marcin Jaśkowiec

 

Załącznik nr 1 do 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

 terenie Gminy Nowogródek Pomorski

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób wydatkowania tych środków w 2015 roku.

 

Jednostka realizująca

Środki finansowe

[zł]

Zadania

Gmina

9.000,00

-odławianie i transport bezdomnych

-zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom

-zapewnienie bezdomnym zwierzętom pełnej opieki weterynaryjnej

-zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

-sterylizacja albo kastracja zwierząt

 

Gmina

1.000,00

-usypianie ślepych miotów w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt

-dokarmianie kotów

-działania informacyjno- edukacyjne

 

                              

 PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Marcin Jaśkowiec

BIP

bip

elektroniczny samorzad

PUP

LIDER

LIDER

WOK

Biblioteka

ANR

armir

policja

mikroporady

Kalendarz

  Maj 2017  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Licznik odwiedzin

1239641