Nowy dach na budynku mauzoleum rodu von Borcke w Giżynie

W roku ubiegłym został przeprowadzony remont dachu na budynku mauzoleum rodu von Borcke w m. Giżyn, który ma za zadanie uchronić zabytek przed dalszym niszczeniem. W skład przeprowadzonych robót wchodziły: remont dachu, stolarki  drzwiowej, zabezpieczenie kopuły (sklepienia).
Budynek mauzoleum wpisany jest do rejestru zabytków pod nr rejestru A-1599 decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 28.10.2016 r. znak: DZ.5130.20.2016.AR, dlatego też wszystkie prace wykonano zgodnie z programem prac konserwatorskich.
Zadanie zostało zrealizowaneprzy udziale ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w wysokości 95 816,00 zł.
Prace remontowe o wartości 149 964,36 zł, wykonała firma wybrana w trybie przetargu nieograniczonego F.U.H. Daniel Dobieżyński z m. Giżyn.