I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/258/2010 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zawiadamiam mieszkańców gminy, rady sołeckie, radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Nowogródek Pomorski, że przystąpiono do opracowania projektu budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2024 rok.

Wnioski szczegółowo uzasadnione z przybliżonym kosztem zadania do projektu budżetu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, bądź za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP /3w148ejqvs/,  w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2023 roku.