W dniu 28 października 2023 roku w Giżynie odbyła się uroczystość Nadania Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżynie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Giżynie koncelebrowaną przez ks. bryg. Ryszarda Szczygła, ks. kan. Waldemara Szczurowskiego, ks. Jerzego Tobiasza oraz oraz ks. proboszcza Józefa Dubieńca.

Po mszy pododdziały straży pożarnej i zaproszeni goście przemaszerowali na plac Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Giżynie, gdzie odbył się uroczysty apel.

Gospodarz uroczystości Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżynie Jan Obłąk wraz z Wójtem Gminy Krzysztofem Mrzygłodem przywitali zaproszonych gości:

 • Z ramienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Współpracy Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Panią Agnieszkę Cieślicką
 • Zastępcę Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Starszego brygadiera Marka Popławskiego

 • Z ramienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej Macieja Lipkę
 • Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Szczecinie druha Pawła Trzaskosia
 • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu brygadiera Norberta Karbownika wraz ze współpracownikami
 • Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu Krystiana Gzelę
 • Członka zarządu powiatu myśliborskiego - Mariusza Norsesowicza
 • Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu Roberta Dudka
 • Kapelana Wojewódzkiego Strażaków Księdza Brygadiera Ryszarda Szczygła
 • Kapelana strażaków diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej księdza kanonika Waldemara Szczurowskiego
 • Kapelana Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu Ks. Jerzego Tobiasza
 • Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowogródku Pomorskim Ks. Józefa Dubieńca wraz z wikarym ks. Danielem Śliwińskim
 • Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Trzcinnej ks. Dariusza Pilarskiego
 • Członka Kapituły Zachodniopomorskiego Krzyża św. Floriana druha Leszka Szaciłło
 • Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Myśliborzu Druha Jana Robaka
 • Honorowego Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Myśliborzu druha Tadeusza Nowaka
 • Prezesów i naczelników ochotniczych straży pożarnych
 • Przewodniczącą Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim Angelikę Rutkowską wraz z radnymi rady gminy
 • Skarbnika Gminy Nowogródek Pomorski Alicję Balcerczyk
 • Sekretarza Gminy Nowogródek Pomorski Annę Wolańską
 • Sołtysa Sołectwa Giżyn Stanisława Jadacha
 • Sołtysów sołectw w gminie Nowogródek Pomorski
 • Dyrektorów szkół oraz jednostek organizacyjnych w Gminie Nowogródek Pomorski
 • Prezesów i dyrektorów firm wspierających działalność jednostek Ochotniczych straży pożarnych

Najważniejszym punktem wydarzenia był ceremoniał nadania sztandaru ufundowanego przez Komitet Fundacji Sztandaru na czele z panią Krystyną Szymków wraz z poświeceniem oraz wbiciem symbolicznych gwoździ pamiątkowych. Uroczystego przekazania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżynie dokonała Pani Krystyna Szynków oraz Reprezentujący Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szczecinie druh Paweł Trzaskoś na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżynie druha Jana Obłąka.

Kolejnym wydarzeniem podczas uroczystości było wręczenie odznaczeń nadanych przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za zasługi dla pożarnictwa.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżynie druh Jan Obłąk podziękował wszystkim zaangażowanym
w organizację wydarzenia osobom oraz znamienitym gościom za przybycie i uświetnienie tak ważnego w historii OSP w Giżynie i Gminie Nowogródek Pomorski wydarzenia.

Po oficjalnej uroczystości gospodarze wydarzenia zaprosili wszystkich przybyłych gości na poczęstunek do Sali Wiejskiej w Giżynie.