W związku z przedsięwzięciem Ministra właściwego ds. Klimatu i Środowiska  „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce” polegającym na wyznaczeniu wskaźników kompostowania przydomowego umożliwiających oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Nowogródek Pomorski do zgłaszania się gospodarstw domowych posiadających kompostowniki do udziału w w/w przedsięwzięciu.

Podstawową przesłanką uzasadniającą realizację przedsięwzięcia z bezpośrednim udziałem gmin jest możliwość zaliczenie wszystkich wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi w gospodarstwach domowych „u źródła” do odpadów komunalnych poddanych ponownemu użyciu i recyklingowi w każdej gminie w Polsce. Wpłynie to na zwiększenie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wszystkich wytwarzanych odpadów komunalnych w danej gminie oraz co należy jednoznacznie podkreślić, pozwoli gminom na uniknięcie/ograniczenie ewentualnych konsekwencji finansowych z tytułu nieosiągania ww. poziomu.

Efektem współpracy będą ww. wskaźniki, które zostaną zaakceptowane przez odpowiednie organy weryfikujące/kontrolujące poziomy recyklingu uzyskane w gminie.

W gestii gminy jest wytypowanie kilku (3-4) gospodarstw chętnych do wzięcia bezpośredniego udziału w rocznym badaniu, zaczynając od stycznia 2024 r., polegającym na określeniu ilości wytwarzanych bioodpadów komunalnych poddawanych recyklingowi „u źródła”.  ZAPRASZAMY!

Termin zgłoszeń 15.12.2023 r.