OGŁOSZENIE WÓJTA
GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowogródek Pomorski

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowogródek Pomorski uchwały nr LIV/395/2024 z dnia 03 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nowogródek Pomorski.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu ogólnego na piśmie w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2024 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca taki posiada, a także wskazanie czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Wnioskodawca może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
( - ) Krzysztof Mrzygłód

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, tel.: 95 747 1760, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia planu ogólnego gminy Nowogródek Pomorski na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługującym Pani/Panu praw można się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych przez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub tel.: 95 747 1760.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej nowogrodekpomorski.pl w zakładce „RODO” po lewej stronie oraz w siedzibie Administratora.

 

 

Co to jest plan ogólny?
Będzie to dokument zawierający podstawowe ustalenia w zaplanowaniu zrównoważonego i harmonijnego rozwoju gminy. W dokumencie tym zostaną określone strefy planistyczne i gminne standardy urbanistyczne, a Gmina będzie mogła dodatkowo określić obszary uzupełnienia zabudowy.

Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, co oznacza, że na jego podstawie będzie można uchwalać miejscowe plany oraz wydawać decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Z momentem uchwalenia przez radę gminy planu ogólnego, plany miejscowe oraz decyzje o warunkach zabudowy będą musiały być zgodne z planem ogólnym.

Można składać wnioski
Gmina Nowogródek Pomorski przystąpiła do sporządzenia planu ogólnego gminy, tym samym rozpoczęły się prace nad projektem dokumentu i etap składania do niego wniosków.

Wnioski do projektu planu ogólnego gminy Nowogródek Pomorski można składać do 16 czerwca 2024 r. Wniosek składa się do Wójta Gminy Nowogródek Pomorski na piśmie, także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. poz. 2509).

Składający wniosek do planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko, albo nazwę, oraz miejsce zamieszkania, albo siedziby, oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Można także podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 

Formularz wniosku, dostępny jest m.in. na stronie: http://bip.nowogrodek.e-kei.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plan-ogolny-gminy-nowogrodek-pomorski