Pragniemy poinformować, iż  w Szkole Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Karsku realizowany jest projekt pt.:

„Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej w Karsku”

Projekt wdrażany jest w ramach Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027, Działanie FEPZ.06.09. Edukacja ogólna. Projekt realizowany będzie
w przedziale czasowym od 01.02.2024 do 31.08.2025.

Cel główny projektu: do 31.08.2025 w Szkole Podstawowej im. Hansa Christiana Andersena w Zespole Placówek Oświatowych w Karsku (województwo zachodniopomorskie) poprawiona zostanie jakość dostępu do kształcenia ogólnego, poprzez:

 • realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów;
 • realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną;
 • doradztwo zawodowe oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli;
 • wsparcie potencjału edukacyjnego szkoły poprzez doposażenie bazy dydaktycznej.

 

Grupą docelową projektu są:

 • 120 uczniów, w tym 4 uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych;
 • 10 nauczycieli

 

Projekt zakłada realizację 4 zadań:

1) Zajęcia dodatkowe dla uczniów – rozwój kompetencji i umiejętności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez realizację zajęć matematycznych, językowych, przyrodniczych, programistycznych, sportowych i projektów edukacyjnych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, doradztwa zawodowego oraz indywidualizacji;

2) Zajęcia rozwijające zainteresowania naukami ścisłymi – rozwój kompetencji i zainteresowań, motywacji do nauki z zastosowaniem aktywizujących metod i form edukacji pozaszkolnej: wyjazdy edukacyjne do miejsc związanych z naukami ścisłymi i technicznymi, laboratoria naukowe w formie półkolonii, szkolny festiwal naukowy;

3) Szkolenia dla nauczycieli – doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze innowacyjnych metod nauki, narzędzi aktywizujących, wykorzystania metody eksperymentów oraz w obszarze kompetencji społecznych i edukacji włączającej oraz wsparcia ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

4) Doposażenie szkoły służące rozwojowi umiejętności uczniów – doposażenie bazy dydaktycznej niezbędnej do kształtowania kompetencji, umiejętności (pracownia językowa, humanistyczna i informatyczna), zakup pomocy dydaktycznych do realizacji wsparcia włączającego (pracownia indywidualizacji) orz doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych.

Realizacja wsparcia zakłada również działania dla uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji zielonych, cyfrowych, społecznych, obywatelskich i przedsiębiorczości, inkluzyjności i równego traktowania.  

 

Projekt zakłada realizację następujących zajęć dla uczniów:

 • Spotkanie z królową (matematyka) 30h/1 grupa;
 • Matematyczne gry i zabawy 30h/1 grupa;
 • Przyrodnicze laboratorium 30h/1 grupa;
 • Język angielski 30h/1 grupa;
 • Laboratorium kodowania 30h x 2 grupy;
 • Zagrajmy! 30h/1 grupa (gry sportowe, umiejętności przywódcze, komunikacyjne);
 • Projekt edukacyjny 30h/1 grupa (nauki humanistyczne i/lub artystyczne);
 • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych 30h/1 grupa;
 • Zajęcia z integracji sensorycznej 30h x 3 grupy;
 • Zajęcia logopedyczne 30h x 3 grupy;
 • Zajęcia socjoterapeutyczne TUS 30h x 2 grupy;
 • Zajęcia psychoedukacyjne 30h/1 grupa;
 • Doradztwo zawodowe grupowe 10h x 1 grupa;
 • Doradztwo zawodowe indywidualne 20h.

 

Projekt zakłada realizację następujących wyjazdów edukacyjnych dla uczniów:

 • Wycieczka do Morskiego Centrum Nauki oraz Muzeum Geologicznego – 2 wyjazdy;
 • Wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego, Centrum Słowian i Wikingów na wyspie Wolin oraz Oceanarium w Międzyzdrojach – 2 wyjazdy;
 • Wycieczka do teatru – 1 wyjazd.

 

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla uczniów:

 • Organizacja festiwalu nauki;
 • Półkolonie z robotyki;
 • Półkolonie Laboratorium Naukowe.

 

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla kadry:

 • Szkolenie: Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu;
 • Szkolenie: Multimedialna lekcja;
 • Szkolenie: ProGRAMuj w Minecraft;
 • Szkolenie: Rozwój kompetencji społecznych i edukacja włączająca;
 • Trening Umiejętności Społecznych;
 • Kurs Integracji sensorycznej;
 • Studia podyplomowe: Neurologopedia;
 • Studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Projekt zakłada realizację poniższych rezultatów:

 • Podniesienie i rozwój kompetencji, rozwój umiejętności i zainteresowań 84 (42K, 42M) uczniów poprzez udział w zajęciach dodatkowych i rozwijających;
 • Objęcie doradztwem zawodowym 24 (12K, 12M) uczniów szkoły objętej wsparciem;
 • Uzyskanie kwalifikacji przez 7 (6K, 1M) osób z kadry szkoły objętej wsparciem;
 • Objęcie wsparciem 4 (2K, 2M) uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych;
 • Poprawa jakości nauczania i dostępności kształcenia 1 Szkoły Podstawowej z województwa zachodniopomorskiego.

 

#FunduszeUE                   #FunduszeEuropejskie

 

Wartość projektu: 671 075,50 zł,

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 603 775,50 zł