OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Kinice, uchwałą Nr II/4/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 maja 2024 r.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski w godzinach pracy urzędu.