ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Stowarzyszenie w Działaniu Razem

Somin 6, 74-304 Nowogródek Pomorski,

REGON: 367982214 NIP: 597-17-40-073, KRS: 0000690228

 

Stowarzyszenie „W działaniu razem” w Trzcinnej przystąpiło do realizacji operacji grantowej pn.: „Utworzenie i wyposażenie 13 Centrów Przedsiębiorczości Lokalnej- nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji mieszkańców obszaru z udziałem środowisk naukowych i przedsiębiorców”, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”    w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W ramach projektu przewiduje się przede wszystkim utworzenie Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej, w którym to dzięki zakupionemu wyposażeniu oraz dzięki środkom przewidzianym na realizacje zadania będą przeprowadzone warsztaty i spotkania dla mieszkańców Gminy. Celem prowadzonych spotkań będzie głównie podniesienie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie własnych umiejętności, nabywanie wiedzy i doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków finansowych na samorealizację. Ciąg spotkań zintegruje mieszkańców, podniesie samoocenę, pozwoli spojrzeć na własne problemy z punktu widzenia specjalisty. W ramach spotkań planuje się również innowacyjny charakter działań profilaktycznych, zapewniających poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji,      a co za tym podnoszących jakość życia.

 Projekt na każdym etapie ma za zadanie pobudzić do działania, ukierunkować i stworzyć możliwość samorealizacji zwłaszcza grup defaworyzowanych, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tytuły poszczególnych przedsięwzięć planowanych w ramach operacji grantowej:

1/ „Doradztwo zawodowe - podniesienie poczucia własnej wartości i rozbudzenie ambicji”

2/ „Gdzie i jak pozyskać środki na założenie własnej działalności”

3/ Żyjemy bezpiecznie – „Metoda na wnuczka” i inne współczesne zagrożenia

Już 3 lipca 2020 roku w piątek o godzinie 16:00 w Sali Wiejskiej w Trzcinnej odbędą się pierwsze warsztaty „Doradztwo zawodowe - podniesienie poczucia własnej wartości i rozbudzenie ambicji” przeprowadzone przez Panią Jolantę Kożuchowską, na które serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski

 

 

Zarząd Stowarzyszenia „W działaniu razem”