Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski

dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Nowogródek Pomorski raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

 

Raport o stanie Gminy Nowogródek Pomorski został 17 lipca 2020 r. opublikowany na stronie internetowej www.nowogrodekpomorski.pl.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji w dniu 05 sierpnia 2020 roku, o godz. 15:00,  na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi  złożyć  do Przewodniczącej Rady Gminy Nowogródek Pomorski pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.  Zgłoszenie składa się najpóźniej  w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania  – a więc do dnia 04 sierpnia 2020 r.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 04 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Adama Mickiewicza 15, w dniach:  od poniedziałku do piątku , w godzinach od 7.30 do 14.30, w pokoju numer 3 – sekretariat.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie od dnia 17 lipca 2020 r., w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. Mickiewicza 15, w pokoju numer 3 - sekretariat oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Nowogródek Pomorski

/-/ Marek Mariusz Pękacz

 

Raport o stanie gminy Nowogródek Pomorski za 2019 r.

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem za 2019 r.