Nowogródek Pomorski, dnia 18-08-2020

BRG.631.3.2020.KFK

 

 Ogłoszenie

o opłacie za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski przypomina osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym podlegającym opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Wodne), o obowiązku wynikającym z art. 552 ust 2b pkt 2 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z tym przepisem podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały Wójtowi w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich (wzór oświadczenia w załączeniu).

Oświadczenie  należy przesłać na adres: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu.
Po uzyskaniu i zweryfikowaniu danych spełniających warunek naliczenia wyżej wymienionej opłaty tutejszy Urząd prześle stosowną informację o jej wysokości i sposobie obliczenia.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu 95 747 17 11.

 

 

Oświadczenie