Zgodnie z uchwałą nr XVIII/107/2020 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2020r., poz. 3285) informuje, że:

Gmina Nowogródek Pomorski pokryje 50%  kosztów  sterylizacji samic lub kastracji samców psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski, w ilości 1 szt, rocznie z każdego gatunku w danym gospodarstwie domowym, na następujących zasadach:
a) zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko tym właścicielom psów , którzy dopełnili  obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie,

  1. b) właściciel, który chce poddać zabiegowi w ramach programu posiadane zwierzę, złoży do Wójta Gminy wniosek stanowiący załącznik nr 2 do programu, do pobrania -

https://www.nowogrodekpomorski.pl/images/art2020/49/SKMBT_C224e20062307130.pdf lub w Urzędzie Gminy pok. Nr 2 lub u Sołtysa.

  1. c) właściciele zwierząt ujętych w programie zostaną poinformowani o terminie i miejscu jego

 

Z uwagi na wprowadzenie dnia 20 marca 2020 r.  stanu epidemii w Polsce zabiegi sterylizacji przeprowadzane będą w Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej Daniel Figiel  w Barlinku, ul. A. Mickiewicza 8. Pierwszy etap zabiegów odbędzie się w dniu 9 września – sterylizacja kotów oraz 16 września – sterylizacja psów.

Koszty zabiegu:

  • sterylizacja kotki     -  120 zł brutto,
  • kastracja kota       - 100 zł brutto,
  • sterylizacja suczki    -   250 zł brutto,
  • kastracja psa    -  200 z brutto.

Gmina Nowogródek Pomorski opłaci 50% kosztów zabiegu pozostałe 50% zobowiązał się opłacić Międzynarodowy Ogólnopolski Program Sterylizacji i Kastracji - MOPSIK (pkt. 4 wniosku nie wypełniać).

Zabiegi kastracji albo sterylizacji nie będą wykonywane na zwierzętach, co do których istnieją przeciwwskazania do ich wykonania (z uwagi na stan zdrowia i/lub ich wiek).

Liczba zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt będzie limitowa wielkością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie na rok 2020 - liczy się data złożenia wniosku.

 

 

 

 

 

 

 

Nowogródek Pomorski, dnia 13-08-2020 r.