ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XX NADZWYCZAJNEJ SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) na wniosek Wójta Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XX Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 1 września 2020 r. (wtorek) o godz. 14:00  w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8

 

Planowany porządek obrad XX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Projekty uchwał:
  • Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 2113Z na odcinku Sumiak – Karsko” realizowanego przez Powiat Myśliborski przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych W związku z podjęciem powyższej uchwały konieczna będzie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2020-2030. Projekt zostanie przedstawiony na posiedzeniu Komisji.
  • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski, stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski
  1. Wolne wnioski i informacje
  2. Zamknięcie obrad

 

Zgodnie z art. 24 ust.6 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi.

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marek Mariusz Pękacz