Wójt Gminy Nowogródek Pomorski podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie łowieckim 2020/2021

przez Zarząd Koła Łowieckiego „Diana” w Myśliborzu

 

 

Uwagi:

- Na jeden tydzień przed planowanym polowaniem zbiorowym dla myśliwych zagranicznych, będzie zamknięta część lub cały obwód łowiecki. Informacje o

zamknięciu zostaną przesłane wiadomością SMS.

- Transport do miejsca zbiórki – Sulimierz , myśliwi organizują we własnym zakresie.

- Udział stażystów w polowaniach zbiorowych jest obowiązkowy.

- Udział w polowaniu należy zgłosić min. 3 dni przed polowaniem u Łowczemu Koła - Kol. Kazimierzowi Basterowi (tel. 503 919 997).

- Pozyskane dziki mogą być przejęte na użytek Koła – rekompensata rolnicza.

- Polowanie zbiorowe z przyczyn niezależnych od Zarządu Koła (np. złe warunki atmosferyczne lub niska frekwencja) może zostać odwołane.

- W uzasadnionych przypadkach mogą także, zostać zorganizowane dodatkowe polowania zbiorowe, nieujęte w w/w planie.

 

DARZ BÓR!

Carlo Paolicelli
Zastępca Wójta Gminy