ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXV SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8

 

Planowany porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
  6. Projekty uchwał

1) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021

2) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2021 - 2031

3) projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nowogródek Pomorski na 2022 r. środków stanowiących fundusz sołecki

4) projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Wiejskiego Ośrodka Kultury  w Nowogródku Pomorskim

5) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia „W Zielone Gramy” na Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na pismo dotyczące funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Karsku i zaniechaniem podjęcia działań naprawczych zapobiegających degradacji środowiska

6) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021

7) projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021

8) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski

9) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowogródek Pomorski sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, oznaczonej jako dz. Nr 170/1 w Kinicach

10) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski obejmujących tereny w miejscowości Karsko

11) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Karsko gm. Nowogródek Pomorski

12) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogródek Pomorski na 2021 rok

13) projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Nowogródek Pomorski

14) projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Nowogródek Pomorski

7) Interpelacje i zapytania radnych

8) Wolne wnioski i informacje

9) Zamknięcie obrad

 Przewodniczący Rady Gminy
     (-)
    Marek Mariusz Pękacz

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).