ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXVI SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8

 

Planowany porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku za rok 2020
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Gminy Nowogródek Pomorski za rok 2020
 8. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021.

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2021 – 2031.

3) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Kinice”

4) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia „W Zielone Gramy” na Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na pismo dotyczące funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Karsku i zaniechaniem podjęcia działań naprawczych zapobiegających degradacji środowiska

5) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowogródek Pomorski na 2021 rok

6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021.

7) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 1084/12 w Karsku.

8) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 30/64 w Kinicach

9) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowogródek Pomorski sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, oznaczonej jako dz. nr 170/1 w Kinicach.

10) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 145/1 położonej w Sumiaku

11) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 405/3 położonej w Nowogródku Pomorskim

12) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 450/2 położonej w Nowogródku Pomorskim

13) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres do 10 lat nieruchomości oznaczonej nr działki 340/2 w Nowogródku Pomorskim

14) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 902/4 położonej w Parzeńsku na rzecz jej użytkowników wieczystych

15) Projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Nowogródek Pomorski

16) Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Podsumowanie i opinia dotycząca analizy wyniku finansowego gminnego systemu gospodarki odpadami wg stanu na koniec marca br
 2. Podsumowanie i opinia dotycząca analizy sytuacji Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim
 3. Interpelacje i zapytania radnych
 4. Wolne wnioski i informacje
 5. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
     Nowogródek Pomorski
 (-) Marek Mariusz Pękacz

 

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).