Nowogródek Pomorski, 09.06.2021 r.

  ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXVII SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8

 

Planowany porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
  6. Debata nad raportem o stanie Gminy Nowogródek Pomorski za rok 2019
  7. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski wotum zaufania

2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2020 r.

3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2020 r.

4) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części działki nr 186/2 i garażu w Nowogródku Pomorskim

5) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Nowogródku Pomorskim

6) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całościowego zwolnienia z odpłatności za usługi, jak również określenia trybu pobierania usługi

7) Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

8) Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu wyboru Sołtysa Sołectwa Karsko

9) Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowogródek Pomorski na rok szkolny 2021/2022

10) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nowogródek Pomorski.

11) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nowogródek Pomorski.

  1. Interpelacje i zapytania radnych
  2. Wolne wnioski i informacje
  3. Zamknięcie obrad

 

 

     Przewodniczący Rady Gminy

       (-) Marek Mariusz Pękacz

 

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)