Nowogródek Pomorski, dn. 25 czerwca 2021r.

BRG.5543.1.2021.AF

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305), rozdział V § 5.1 ust. 1a Uchwały nr XXII/129/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadania realizowanego w trybie w/w uchwały

 

 1. Rodzaj zadania:

a) działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykonywanie prac dotyczących utrzymania czystości oraz porządku oraz drobnych prac remontowych, w tym koszenie terenów zielonych należących do Gminy Nowogródek Pomorski, bieżące utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg, przycinanie i usuwanie złomów i wywrotów drzew oraz pozyskiwanie zrębków na opał.
b) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
c) zasady przyznawania dotacji: powierzenie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

a) zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 30 września 2021 r.;
b) uczestnikami realizowanego zadania mogą być przez organizacje pozarządowe pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2020 r. poz.1057)
c) udzielona dotacja może być przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem dla pracowników oraz pokrycie innych kosztów niezbędnych do realizacji zadania,
d) z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 • zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury
 • zapłaty kar, mandatów, grzywien i innych opłat nałożonych na Oferenta;
 • zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 • koszty związane z obsługą i administracją projektu przekraczające 30% całkowitego budżetu zadania publicznego;
 • przeznaczone na udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 • związane z działalnością polityczną lub religijną,
 • poniesione na przygotowanie oferty,
 • przeznaczone na nagrody i premie szkoleniowców i pracowników,
 • przeznaczone na pokrycie  kosztów stałych działalności Oferenta niezwiązanych z realizacją zadania publicznego,
 • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Oferenta) przy realizacji danego projektu wnioskodawca jest nie jest zobowiązany zapewnić wkład własny;

f) formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie podmiotowy realizujący zadanie środków finansowych na poczet kosztów;

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursów, przygotowania i składania ofert opisane są w Regulaminie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Nowogródek Pomorski, dostępny na stronach bip.nowogrodekpomorski.pl

 

 1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji: Wnioski należy składać do dnia 19 lipca 2021 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski. Wzór wniosku w formie elektronicznej dostępny jest na stronnie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 95 747 17 60 wew. 30

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy ocenie wniosków:

a) opiniowania wniosków dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Nowogródek Pomorski,
b) termin wyboru ofert zawartych we wnioskach ustala się na dzień 20.07.2021 r. na godz. 12.00,
c) przy ocenie wniosków komisja bierze pod uwagę przede wszystkim: - rodzaj i cel zadania; - sposób realizacji zadania; - ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; - wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania; - wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania; - zasoby kadrowe; - dotychczasowe doświadczenie;

 

5. Oferta powinna zawierać:

a) dane ubiegającego się o wsparcie przedsięwzięcia:
b) nazwę i siedzibę oferenta,
c) dokładny adres oferenta wraz z numerem telefonu, faksu i adresem e-mail,
d) formę prawną i numer rejestru, w którym wpisana jest Grantobiorca,
e) numer NIP i REGON,
g) nazwę banku i numer rachunku bankowego;
h) rodzaj zadania oraz jego cel;

 

6. Dokumenty:

a) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty,
b) dołączony do oferty obowiązujący odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym), lub potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis tegoż dokumentu;
c) szczegółowy i spójny z kosztorysem opis realizacji zadania;
d) kosztorys zawierający kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym podanie oczekiwanej kwoty z budżetu gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazanie innych źródeł dofinansowania przedsięwzięcia;
e) oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
f) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu;

 

7. Pouczenie:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości

 

Osoba koordynująca nabór/program:

Insp. Anna Filipiak – Biuro Rozwoju Gminy

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 95 747 17 60 wew. 30

 

 

Wniosek na realizacje zadania publicznego

Zakres prac