Nowogródek Pomorski, dnia 04 sierpnia 2021 r.

Znak sprawy: BRG.5543.1.2021.AF

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ogłoszenie z dnia 25 czerwca 2021 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia   24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski Nr XXII/129/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r.  w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2021 rok” ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych opublikowanego ogłoszeniem nr BRG.5543.1.2021.AF z dnia 25.06.2021 r.

 

 

OFERTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia/organizacji

Nazwa zadania

Przyznana dotacja

 

1

Spółdzielnia socjalna Wspólna Gmina
ul. A. Mickiewicza 15
74-304 Nowogródek Pomorski

Prace dotyczące utrzymanie czystości oraz porządku, w tym koszenie terenów zielonych należących do Gminy Nowogródek Pomorski, bieżące utrzymanie i naprawa nawierzchni dróg, przycinanie i usuwanie złomów i wywrotów drzew oraz pozyskiwanie zrębków na opał,

50 000,00 zł

 

 

Ogłoszenie o wynikach