Najpiękniejszy Gminny Wieniec Dożynkowy

 

ORGANIZATORZY:

Gmina Nowogródek Pomorski

Rada Sołecka Giżyn

Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim

MIEJSCE KONKURSU: Giżyn – boisko sportowe 18 września 2021 r.

CELE KONKURSU:

 1. Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie tradycją.
 2. Kultywowanie oraz popularyzacja tradycji regionalnych związanych ze świętem plonów.
 3. Popularyzacja twórczości artystycznej oraz rozbudzenie zainteresowań tradycją ludową.
 4. Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy jako głównego rekwizytu obchodów święta plonów.

UCZESTNICTWO:

 1. Każde sołectwo z terenu Gminy Nowogródek Pomorski może zgłosić do konkursu po jednym wieńcu dożynkowym, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych.
 2. Wykonawcą wieńca może być: sołectwo, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, zespół ludowy lub inna organizacja bądź stowarzyszenie działające w danym sołectwie.
 3. Warunkiem uzyskania punktowanego (nominowanego do nagrody) miejsca w konkursie jest zgłoszenie się do konkursu do dnia 03 września 2021 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowogródku Pomorskim (tel. 95 747 80 70)
 4. Delegacje z wieńcami przyjeżdżają na miejsce konkursu na koszt własny.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 18 września 2021 roku ok. godz. 18.00 /scena/.

KOMISJA KONKURSOWA:

 1. Oceny wieńców dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z oceny wieńców wraz z uzasadnieniem.

KRYTERIA OCENY:

 1. Oceniane będą  prace nawiązujące formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych – max. 20 pkt:
  - w kształcie kopuły najczęściej o kolistej podstawie i krzyżujących się u szczytu ramionach,
  - w kształcie stożka utworzonego z kilku wianków, ułożonych jeden nad drugim, a każdy kolejny o mniejszej średnicy,
  - w kształcie płaskiej korony,
  - zwieńczenie całej formy (krzyż, hostia, monstrancja)
  - szkielet konstrukcyjny wieńca (wiklina, metal lub drewniane listewki)
 2. Użycie jako podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów, tj.: kłosów, ziaren, owoców, warzyw, kwiatów, ziół – max. 10 pkt
 3. Walory estetyczne, wykonanie (kompozycja, bryła, dobór barw, technika itp.) - max. 10 pkt
 4. Użycie materiałów plastikowych, styropianowych, , sztucznych kwiatów – 5 punktów ujemnych
 5. Wykorzystanie roślin będących pod ochroną – 5 punktów ujemnych

NAGRODY:

 1. Organizatorzy zapewniają nagrody pieniężne.
 2. Komisja konkursowa przyzna I, II, III miejsce oraz nagrody za udział.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

UWAGI KOŃCOWE:

 1. Biorący udział w konkursie potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie i w pełni je akceptują.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 3. Więcej informacji na temat Konkursu udziela Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim ul. Szkolna 5, tel. 95 747 80 70.
 4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na fotografowanie wieńca oraz osób prezentujących go lub przebywających w jego bezpośrednim otoczeniu oraz na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych Gminy Nowogródek Pomorski oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim.
  5.Regulamin konkursu zostanie podany do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Nowogródek Pomorski oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim.