Nowogródek Pomorski, 25.10.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXX SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 04 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8

 

Planowany porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
  5. Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Nowogródku Pomorskim za rok 2020.
  6. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowogródek Pomorski

3) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021

4) Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2021 – 2032

5) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia działki 30/48 położonej w Kinicach

6) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia działki 30/49 położonej w Kinicach

7) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia działki 30/50 położonej w Kinicach

8) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki 77/9 w Świątkach

  9) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 336/2 położonej w Nowogródku Pomorskim

10) Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 378/6 położonej w Giżynie

11) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 378/6 położonej w Giżynie

12) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 220/25 położonej w Kinicach na rzecz jej użytkownika wieczystego.

7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Wolne wnioski i informacje
9.Zamknięcie obrad

 

 

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Nowogródek Pomorski

Małgorzata Glapka