W związku ze złożeniem przez Gminę Nowogródek Pomorski wniosku o dotację na zakup komputerów dla dzieci będących członkami rodziny osób pracujących w PGR do Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, pojawił się wymóg udokumentowania zatrudnienia w PGR krewnych dzieci wskazanych w złożonym wniosku o przyznanie grantu. W związku z powyższym osoby, które wraz z wnioskiem nie dostarczyły poświadczenia zatrudnienia członka rodziny w PGR zobowiązani są dostarczyć taki dokument (np.: świadectwo pracy, zaświadczenie z ZUS, zaświadczenie z Zachodniopomorskiej Składnicy Akt) do dnia 10.12.2021 r.