Granty PGR dodatkowe wytyczne:

Gmina Nowogródek Pomorski informuje, iż w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego: „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Na etapie weryfikacji koniecznym okazało się uzupełnienie danych zawartych w oświadczeniach. Wobec tego rodzice/opiekunowie prawni uczniów i uczniowie pełnoletni, którzy złożyli oświadczenia zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

  • dokument potwierdzający fakt zatrudnienia wskazanego członka rodziny w funkcjonującym niegdyś PPGR, np. świadectwo pracy, legitymacja, umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, pasek płacowy itp. (osoby, które wcześniej dostarczyły zaświadczenia o zatrudnieniu nie muszą robić tego ponownie),
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo dziecka/ucznia pełnoletniego ze wskazanym członkiem rodziny zatrudnionym w funkcjonującym niegdyś PPGR - kopie odpisów aktów urodzenia, wskazujących na pokrewieństwo w linii prostej, bądź inny dokument potwierdzający ten fakt,

W przypadku dzieci uczących się poza terenem Gminy Nowogródek Pomorski należy dostarczyć również poniższe dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania dziecka/ucznia pełnoletniego na terenie miejscowości, w której funkcjonowało PPGR, np. legitymacja szkolna, rachunek za media itp. (Należy wziąć pod uwagę, że miejsce zameldowania nie jest zawsze równoznaczne z miejscem zamieszkania. Koniecznym jest udokumentowanie miejsca zamieszkania),
  • dokument potwierdzający, że dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał/o na własność bądź w drodze użyczenia sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła” bądź w ramach akcji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zaświadczenie wystawione przez szkołę/ARiMR). Jeżeli sprzęt, który był w posiadaniu ucznia na zasadzie użyczenia, ale został zwrócony to uczeń jest uprawniony do ubiegania się o pomoc w ramach Konkursu Grantowego – Granty PPGR,

Decyzją Ministerstwa Cyfryzacji, powyższe dokumenty są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie, a niezłożenie ich skutkować będzie odrzuceniem wniosku uznanego za niekompletny. W związku z tym wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia ww. dokumentów pod rygorem odrzucenia wniosku. Powyższe uzupełnienia należy złożyć w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.

 

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do 10.01.2022 r.