Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia. Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego (Dz.U. poz. 316).

Najbliższe spotkanie informacyjno - organizacyjne odbędzie się 14 lutego br. o godz. 15:00 na sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim.

 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych