Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (od dnia 24 lutego) nie dłużej jednak, niż na okres 60 dni i wypłacane jest z dołu.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia złożenia w urzędzie gminy.
Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku, o którym mowa wart.13 ust.1 ww ustawy, podano nieprawdę.

Zasady wypłaty świadczenia zostały uregulowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowani i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty ( Dz.U. z 15 marca 2022 r.poz. 605).

Wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim
przy ul. Mickiewicza 15 w godzinach:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek – piątek: 8:00 – 15:00

Wniosek do pobrania