Nowogródek Pomorski, 14.03.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXXV SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 23 marca 2022 r. (środa) o godz. 15:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy
  6. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 – 2032

3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogródek Pomorski na 2022 rok

4) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków

5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski

6) Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale XXXIV/227/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/62/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

  1. Przedstawienie wniosków z analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok.
  2. Interpelacje i zapytania radnych
  3. Wolne wnioski i informacje
  4. Zamknięcie obrad

 

 

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Nowogródek Pomorski

Angelika Rutkowska

 Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)