Nowogródek Pomorski, 15.04.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXXVI SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 15:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku za rok 2021
 7. Sprawozdanie z realizacji w roku 2021 Programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 8. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 1084/12 położonej w Karsku
2) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w Świątkach
3) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
4) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn
5) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Karsko gm. Nowogródek Pomorski

 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Wolne wnioski i informacje
 3. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca
Rady Gminy Nowogródek Pomorski

(-) Angelika Rutkowska