Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Nowogródek Pomorski

dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Nowogródek Pomorski Raportu o stanie Gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Raport o stanie Gminy Nowogródek Pomorski został w dniu 30 maja 2022 r. opublikowany na stronach internetowych www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz  www.nowogrodekpomorski.pl.

Rada Gminy rozpatrzy Raport o stanie Gminy na sesji w dniu 23 czerwca 2022 roku, o godz. 15:00, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz Radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 Mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Nowogródek Pomorski pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania – a więc do dnia 22 czerwca 2022 r.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy zgłoszenia. Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. Mickiewicza 15, w pokoju numer 1 - sekretariat oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski /poniżej/.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy, przyjmowane będą do dnia 22 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Adama Mickiewicza 15, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 14.30, w pokoju numer 1 – sekretariat.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowogródek Pomorski
/-/ Angelika Rutkowska

 Zgłoszenie