ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie § 69 i § 80 ust. 1 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r.) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, które odbędzie się dnia 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad

  1. Otwarcie obrad
  2. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski wotum zaufania
2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2021 r.|
3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2021 r.
4) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski
5) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 463/1 w Giżynie
6) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 463/2 w Giżynie
7) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 463/3 w Giżynie
8) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 463/4 w Giżynie
9) Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowogródek Pomorski na rok szkolny 2022/2023

  1. Zamknięcie obrad