Nowogródek Pomorski, dn. 24 czerwca 2022 r.

 Znak sprawy: RUL271.1.2022.MG

 Wójt Gminy Nowogródek Pomorski z siedzibą w Nowogródku Pomorskim przy ul. A. Mickiewicza 15
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie polegające na „usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogródek Pomorski ”

 

I Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest „usługa usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogródek Pomorski”
 2. Zakres przedmiotu zamówienia

1) Demontaż, zabezpieczenie, załadunek i transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów wyrobów zawierających azbest, w przewidywalnej ilości 3,78 ton.
2) Zabezpieczenie, załadunek i transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów zalegających na nieruchomościach wyrobów i odpadów zawierających azbest w przewidywanej ilości ok 129.77 ton

 1. Wskazane w pkt. 2 ilości mogą ulec zmianie, na skutek dokonania faktycznego pomiaru powierzchni oraz masy usuwanych wyrobów, podczas realizacji zamówienia. Wykaz nieruchomości z szacowaną ilością wyrobów zawierających azbest do usunięcia lub demontażu i usunięcia z tych posesji stanowi załącznik nr 1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że liczba nieruchomości i szacowana ilość odpadów może ulec zmianie w trakcie wykonywania umowy.
 2. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowane będą w porozumieniu Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w zakresie terminu ich realizacji
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w/w usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dz. U. z 2022 poz. 699) w tym m.in. Zgłosi zamiar przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zadania.
 5. Przy realizacji umowy Wykonawca prac zobowiązany jest do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz przepisów regulujących postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest. Wykonawca świadczący usługi polegające na transporcie odpadów obowiązany jest posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby Wykonawcy.
 6. Z czynności demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest należy spisać protokół odbioru prac pomiędzy właścicielem nieruchomości, Zamawiającym i Wykonawcą stwierdzający:

- ilość zdemontowanych i usuniętych wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości (należy podać ilość w m2 i Mg)
- ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości (należy podać w m2 i w Mg)
- rodzaj usuniętych odpadów

 1. Z przeprowadzonych czynności Wykonawca powinien sporządzić i przedstawić dokumentację fotograficzną oraz karty przekazania odpadu.

II Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

 1. Propozycję cenową należy złożyć w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 08.07.2022 r. do godz.: 14:00
 2. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

III Wymagany termin realizacji umowy:

Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 23.09.2022 r.

IV Osobami uprawnionymi do kontaktów są:

Pani Marlena Głowacka pok. nr 6 tel.95 747 17 60 w.35