ozdobnik 2

Uchwałą Nr XXX/201/2021 z 24 listopada 2021 r. Rada Gminy Nowogródek Pomorski podjęła program współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Bezpośrednim celem programu jest włączenie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Nowogródek Pomorski w proces rozwoju naszej Gminy i regionu. Jednymi z istotnych zasad, współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi są: zasada pomocniczości – polegająca na wspieraniu działalności organizacji i umożliwianiu im realizacji zadań publicznych zgodnie z ustawą i zasada partnerstwa – oznaczająca, że współpraca oparta jest na woli i chęci wzajemnych działań przynoszących obopólne korzyści i pozwala na wypracowanie najlepszych sposobów realizacji zadań publicznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi może przybierać różne formy. Dotychczas, w miarę możliwości udostępniane są nieodpłatnie sale wiejskie, jako miejsce realizacji planów i założeń działających na naszym terenie organizacji i stowarzyszeń. Gmina Nowogródek Pomorski pośredniczy nadto w informowaniu organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o odbywających się pozagminnych szkoleniach i konkursach, niejednokrotnie z możliwością pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność.

 

W celu realizacji współpracy bezpośredniej i systematycznego dostarczania aktualnych i ukierunkowanych informacji chcielibyśmy otrzymać od Państwa więcej informacji na temat podmiotu, który reprezentujecie. Pozyskane dane umożliwią nam stworzenie aktualnej bazy aktywnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających w naszej Gminie. Utworzona baza byłaby wykorzystywana do wymiany informacji w ramach prowadzonej współpracy, stanowiłaby nieodpłatne, ogólnodostępne narzędzie prezentacji aktualnych planów, kierunków działalności i dorobku Państwa organizacji. Prowadząc aktualną bazę aktywnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Gmina Nowogródek Pomorski mogłaby, co ważne udzielać rekomendacji podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie działalności z innych źródeł pozagminnych.  

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani bliższą współpracą z Gminą Nowogródek Pomorski w zakresie bezpośredniego otrzymywania informacji na temat m.in. pozagminnych konkursów i dedykowanych szkoleń, możliwością pozyskania dofinansowania działalności z innych źródeł, a przede wszystkim zdecydowani na nieodpłatną reklamę działalności i dorobku Waszej organizacji w formie publikacji tych danych w naszych serwisach internetowych ZAPRASZAMY do wypełnienia formularza aktualizacyjnego. 

 

 

/formularz dostępny na stałe w menu głównym „ORGANIZACJE I INSTYTUCJE” -> "ORGANIZACJE POZARZĄDOWE"/

 

 Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mrzygłód