Zgodnie z Uchwałą Nr  XXII/133/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 3 grudnia 2020 r. §2.1: „Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się z góry, bez wezwania, do 15 czerwca każdego roku.”

W związku z powyższym przypominamy o niezwłocznym dokonywaniu wpłat. Właścicieli nieruchomości rekreacyjno-letniskowych oraz nieruchomości z domkami letniskowymi, którzy nie złożyli dotychczas deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wzywa się do dopełnienia wyżej wymienionego obowiązku.