Nowogródek Pomorski, 30.08.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXXIX SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 8 września 2022 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy
  6. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsku z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego
2) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022
3) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 – 2032
4) Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kinice na lata 2022-2025”
6) Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu wyboru Sołtysa Sołectwa Trzcinna
7) Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu wyboru Sołtysa Sołectwa Rokitno
8) Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski
9) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 874 w Parzeńsku
10) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 28/7 w Świątkach
11) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 88/3 położonej w Trzcinnej na rzecz jej użytkownika wieczystego
12) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego od Powiatu Myśliborskiego

  1. Interpelacje i zapytania radnych
  2. Wolne wnioski i informacje
  3. Zamknięcie obrad