Nowogródek Pomorski, 31.08.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 Na podstawie § 69 i § 80 ust. 1 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r.) zwołuję posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, które odbędzie się dnia 7 września 2022 r. (środa) o godz. 13:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Otwarcie obrad
  2. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsku z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego
2) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022
3) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 – 2032
4) Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kinice na lata 2022-2025”
6) Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu wyboru Sołtysa Sołectwa Trzcinna
7) Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu wyboru Sołtysa Sołectwa Rokitno
8) Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogródek Pomorski
9) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 874 w Parzeńsku
10) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 28/7 w Świątkach
11) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 88/3 położonej w Trzcinnej na rzecz jej użytkownika wieczystego
12) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego od Powiatu Myśliborskiego

  1. Zamknięcie obrad