ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY
„Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Nowogródek Pomorski”

Od września 2022 r. rusza nabór zgłoszeń o przyznanie grantów dla osób prywatnych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Wysokość grantu:

  1. 25 000,00 zł – za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania,
  2. 50 000,00 – za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją kotła lub pieca węglowego i dokonaniem zmiany systemu ogrzewania.

 O tym, czy w danym budynku jednorodzinnym należy wykonać częściową czy pełną termomodernizację zadecyduje przeprowadzony audyt energetyczny. Wykonanie częściowej lub pełnej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok.  

 Formularz zgłoszenia oraz regulamin udzielania wsparcia można pobrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski lub na stronach internetowych www.nowogrodekpomorski.pl

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski od poniedziałku do piątku w godzinach : poniedziałek 7.30-16.00 wtorek-czwartek 7.30-15.30 piątek 7.30-15.00  w Sekretariacie  lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski ul. Mickiewicz 15, 74-304 Nowogródek Pomorski.

W przypadku składania zgłoszenia przez ustanowionego pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, brat, siostra lub małżonek, pełnomocnictwo jest zwolnione z opłaty skarbowej).

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Gminie Nowogródek Pomorski dofinansowanie na uruchomienie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego w Gminie Nowogródek Pomorski poprzez modernizację energetyczną budynków jednorodzinnych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Poprawa efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego poprzez modernizację energetyczną budynków jednorodzinnych– Zachodniopomorski Program Antysmogowy, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.02.15.00-32-A062/19-00

Regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3